FANDOM


Ward RecoveryWarframe Augment Mod dành Nezha Warding Halo trong PvP hồi phục một ít năng lượng mà đã được dùng để cast, dựa vào lượng bảo vệ còn lại.

Chỉ số

Rank Maximum energy return Cost Conclave
0 35% 6 C5
1 40% 7 C5
2 45% 8 C8
3 50% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .
SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên