FANDOM


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Terminus (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
M Prime (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Caloris (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Elion (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Lares (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Apollodorus (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Neruda (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Eminescu (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Boethius (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Odin (Int) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Suisei (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Pantheon (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Verdi (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Tolstoj (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Mercury Drops / Edit Mercury Drops by Source Code)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
E Prime (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Gaia (Int) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Oro (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Eurasia (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Pacific (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Lua (Exc) ØØØØØØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Mantle (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Lith (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Mariana (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cambria (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Everest (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Tycho (Sur)
Plato (Cross)
Grimaldi (MoD)
Coba (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Tikal (DS Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Erpo (MoD/Arch)
Pavlov (Spy)
Stöfler (Def)
Copernicus (Cap)

(Edit Earth Drops / Edit Earth Drops by Source Code)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Cytherean (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Aphrodite (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Killiken (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Unda (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
E Gate (Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Venera (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
V Prime (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ishtar (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Vesper (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Linea (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Tessera (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Romula (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Malva (DS Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Fossa (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Venus Drops / Edit Venus Drops by Source Code)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Gradivus (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Spear (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Quirinus (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ultor (Cross) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Martialis (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ares (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Tharsis (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hellas (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Arcadia (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Alator (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Arval (Cross) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ara (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Vallis (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Olympus (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Silvanus (Cross) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Augustus (Int) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Wahiba (DS Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Kadesh (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
War (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Mars Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Notes

 • Nhệm vụ Rescue không xuất hiện Void Keys dựa theo Update 13.2.0.
 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Thebe (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Amalthea (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Io (Def) Ø Ø Ø Ø Ø
Metis (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Callisto (Int) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Adrastea (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Carpo (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Carme (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ananke (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Elara (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ganymede (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cameria (DS Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sinai (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Themisto (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Jupiter Drops / Edit Jupiter Drops by Source Code)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Aegaeon (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Anthe (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Calypso (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cassini (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Dione (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Enceladus (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Epimetheus (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Helene (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hyperion (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Iapetus (Int)
Janus (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Keeler (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Methone (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Mimas (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Numa (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Pallene (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Phoebe (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Rhea (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Telesto (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Titan (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Piscinas (DS Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Caracol (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Tethys (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Saturn Drops / Edit Saturn Drops by Source Code)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm

Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Kappa (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hyosube (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ponaturi (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Jengu (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Undine (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Selkie (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Phithale (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Rusalka (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Adaro (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Berehynia (Int) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Tiamat (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Kelpie (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Naga (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Charybdis (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hydron (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Graeae (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Scylla (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Nakki (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Camenae (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Marid (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Vodyanoi (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Tikoloshe (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø
Veles (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Yam (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Yemaja (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Amarna (DS Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sangeru (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Merrow (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Sedna Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm

 • Capture, Exterminate, and Mobile Defense missions have a lower chance to drop keys than other missions types.

See Also


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Roche (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Skyresh (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Stickney (Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Drunlo (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Grildrig (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Limtoc (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hall (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Reldresal (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Clustril (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Kepler (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Monolith (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
D'Arrest (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Shklovsky (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sharpless (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Gulliver (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Wendell (Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Flimnap (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Opik (Int) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Todd (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Zeugma (DS Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Memphis (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Iliad (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Phobos Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Trinculo (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Mab (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Bianca (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Arial (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cressida (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Umbriel (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Miranda (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Portia (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cordelia (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Oberon (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Prospero (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Caliban (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Stephano (Int) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Puck (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Desdemona (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Juliet (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Rosalind (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cupid (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sycorax (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Setebos (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Perdita (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ophelia (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Assur (DS Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ur (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Titania (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Caelus (Int)

(Edit Uranus Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Nhiệm vụ Rescue không xuất hiện Void Keys dựa theo Update 13.2.0.
 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Abaddon (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Eligor (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Orias (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Baal (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Armaros (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Morax (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ose (Int) Ø Ø Ø Ø
Shax (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Zagan (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Paimon (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Beleth (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sorath (Hijack) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Valac (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Valefor (Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Lilith (Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Kokabiel (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Gamygyn (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cholistan (DS Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Larzac (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Naamah (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Europa Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Nhiệm vụ Rescue không xuất hiện Void Keys dựa theo Update 13.2.0.
 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Acanth (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ascar (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Brugia (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Candiru (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cosis (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cyath (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Giardia (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Gnathos (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Histo (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hymeno (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Isos (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ixodes (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Kala-azar (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Lepis (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Naeglar (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Nimus (Sur) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Oestrus (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Phalan (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Psoro (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ranova (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Saxis (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Solium (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sparga (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sporid (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Viver (Hive) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Xini (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Zabala (DS Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Akkad (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Eris Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Thalassa (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Proteus (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Naiad (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Larissa (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Neso (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Galatea (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Despina (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Halimede (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Sao (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Laomedeia (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Nereid (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Triton (Exc) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Kelashin (DS Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Yursa (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Psamanthe (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Neptune Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Nhiệm vụ Rescue không xuất hiện Void Keys dựa theo Update 13.2.0.
 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Pallas (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Bode (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Nuovo (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ludi (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Albedo (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Vedic (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Varro (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Thon (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Olla (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Lex (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Kiste (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Ker (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Draco (Int) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cinxia (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cerium (Hijack) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Casta (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Egeria (Surv) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hapke (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Gefion (Hijack) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Gabii (DS Surv) Ø Ø
Seimeni (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Exta (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Ceres Drops / Edit Ceres Drops by Source Code)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Nhiệm vụ Rescue không xuất hiện Void Keys dựa theo Update 13.2.0.
 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
Archeron (Ext) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Nix (Dec) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hydra (Cap) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Charon (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Palus (Palus) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Minthe (MoD) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Narcissus (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Oceanum (Spy) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Regna (Res) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cypress (Sabo) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Cerberus (Int) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Outer Terminus (Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Heiracon (DS Exca)
Sechura (DS Def) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Hades (As) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Pluto Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Ghi chú

 • Capture, Exterminate và Mobile Defense có tỷ lệ rớt Void Keys thấp hơn.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
TI Capture Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TI Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TI Exterminate Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TI Mob. Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TI Sabotage Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TI Survival Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Tower I Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
TII Capture Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TII Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TII Exterminate Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TII Mob. Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TII Sabotage Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TII Survival Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Tower II Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
TIII Capture Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIII Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIII Exterminate Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIII Mob. Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIII Sabotage Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIII Survival Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Tower III Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
TIV Capture Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIV Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIV Exterminate Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIV Mob. Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIV Sabotage Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
TIV Survival Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Tower IV Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Xem thêm


Tower I Tower II Tower III Tower IV
C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E MD Sa Su C D E I MD Sa Su
OD Assassinate Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Capture Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Defense Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Exterminate Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Sabotage Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
OD Survival Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

(Edit Orokin Derelict Drops)
Ô có dấu "✔" tức là có drop Key xét theo hang ngang.
Ô có dấu "Ø" không thể drop key loại đó theo luật của DE .
Ô bỏ trống tức là loại key đó chưa xuất hiện.

Xem thêm


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên