FANDOM


GrineerKeyVayHek
Vay Hek Frequency Triangulator từng được chế tạo từ Beacons rớt từ Prosecutors tại Ceres.

Đây là một loại key mà người chơi sử dụng để có thể làm nhiệm vụ giết Councilor Vay Hek cho đến khi Update 15.13 xuất hiện làm oldbie nguyền rủa cả dòng họ DE, nhà nhà người người khóc ra máu, ăn không ngon ỉa không êm vì Update khốn lạn này khiến cho tất cả người chơi có thể giết Vay Hek mà không cần Key nữa. Khi người chơi đạt Mastery Rank 5 thì map tự động mở tại Earth.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên