FANDOM


Spoiled Strike là một Corrupted mod tăng mức tổn thương và làm giảm tốc độ đánh của các loại vũ khí cận chiến(Melee).

Thông số

Rank Tổn thương Tốc độ đánh Điểm Mod Conclave
0 +25% -5% 4 C8
1 +50% -10% 5 C8
2 +75% -15% 6 C14
3 +100% -20% 7 C20

Lưu ý

  • Tốc độ đánh bị giảm có thể kháng lại được bằng Fury. Khi dùng cả 2 mod với nhau ta sẽ được +100% mức tổn thương và +10% tốc độ đánh. ta cũng có thể dùng Quickening chỉ để kháng lại tốc độ đánh bị trừ là 20%, mặc dù người chơi sẽ bị mất Channeling Efficiency. có thể kháng lại nhiều hơn nữa với Berserker, nhưng chỉ có thể dùng vói những Melee co cơ hội chí mạng(Critical Chance) cao (10% hoặc cao hơn).
  • Có thể cộng dồn với Pressure Point để tăng thêm 220% mức tổn thương.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Pressure Point, phiên bản mod thường chỉ tăng sát thương.Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên