FANDOM


Smite InfusionWarframe Augment Mod cho Oberon cho phép Smite cast lên đồng minh, tạm thời nhận thêm được sát thương Radiation b Radiation với tất cả các đòn tấn công.

Chỉ số

Rank Radiation Damage Duration Cost Conclave
0 50% 28 6 C5
1 65% 32 7 C5
2 80% 36 8 C8
3 100% 40 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ General của Steel Meridian hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

Media

SyndicateStandingWarframe Augments