FANDOM


Seeking Fury là một Nightmare mod giảm thời gian nạp đạn và thêm Punch Through cho shotgun.

Thông số

Rank Tốc độ nạp đạn Punch Through (m) Điểm Mod Conclave
0 +2.5% +0.2m 6 C5
1 +5.0% +0.4m 7 C5
2 +7.5% +0.6m 8 C6
3 +10% +0.8m 9 C8
4 +12.5% +1.0m 10 C9
5 +15% +1.2m 11 C10
Mức độ xuyên thấu
Punch Through +0.2 +0.4 +0.6 +0.8 +1.0 +1.2
Đứng 2 chân 0 0 1 1 1-2 2
Đứng 4 chân 0 0 0 0 0-1 1

Dữ liệu có thể thay đổi do tư thế người bắn.

Cách lấy

  • Seeking Fury có thể lấy được ngẫu nhiên sau khi hoàn thành Nightmare Mode. Mod cũng đôi khi được đưa lên làm phần thưởng Alert.
  • Mod này cũng có sẵn trong gói 1000, 21004300 Platinum trên website và lấy được sau khi mua.

Lưu ý

  • Cách tính thời gian nạp đạn:
    • Thời gian nạp = Thời gian nạp gốc ÷ (1 + Thời gian nạp giảm từ mod)
    • Khi mod ở rank cao nhất thời gian nạp đạn trung bình được giảm khoảng 13%.
  • Có thể cộng dồn với Tactical Pump để được giảm thêm 45% thời gian nạp đạn, tính trung bình được giảm tầm 31% thời gian nạp của tất cả shogun.
  • Có thể cộng dồn với Seeking Force để thêm được 3.3 mét punch through.

Ngoài lề

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên