FANDOM


Giới thiệu

Xuất hiện vào ngày 16, tháng 2 năm 2016

Là phiên bản Prime của Saryn, có chỉ số armor, speed, power cao hơn, và thêm một Madurai Polarity

Saryn Prime xuất hiện cùng với Nikana Prime và Spira Prime

Ghi chú

Saryn Prime có thêm trạng thái bị động là tăng 250 energy cho mình và đồng minh khi chạm vào Death Orb trong Orokin Void/Dereflict, hiệu ứng này chỉ có thể lấy 1 lần ở 1 Death Orb

Cùng với Volt Prime, Saryn Prime là warframe có chỉ số Power cao nhất tính đến hiện nay, 200 tại rank 0 và 300 tại rank 30(với flow là 600, Primed Flow là 850 tại rank 30)

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64.png
25,000
Helmet
1
Chassis
1
Systems
1
OrokinCell64.png
Time: 72 hrs
Rush: Platinum64.png 50
Market Price: N/A Blueprint Price: N/A
Helmet
Credits64.png
15,000
AlloyPlate64.png
1,500
NeuralSensor64.png
2
Salvage64.png
3,500
Rubedo64.png
750
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64.png 25
Chassis
Credits64.png
15,000
DENitainExtract.png
3
NanoSpores64.png
4,000
Rubedo64.png
1,200

Time: 12 hrs
Rush: Platinum64.png 25
Systems
Credits64.png
15,000
DENitainExtract.png
3
OrokinCell64.png
1
Ferrite64.png
4,000
Circuits64.png
500
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64.png 25
Drop Locations

Blueprint Lith S4 Rare
Meso S4 Rare
Neo S1 Rare
Helmet Lith A1 Uncommon
Neo V4 Uncommon
Chassis Meso S2 Rare
Neo S2 Rare
Systems Meso C1 Common
Meso F1 Common
Neo N5 Common
Axi G1 Common
Axi T1 Common

Blueprint Lith S4 Rare
Neo S1 Rare
Helmet Lith A1 Uncommon
Neo V4 Uncommon
Chassis Meso S2 Rare
Neo S2 Rare
Systems Meso C1 Common
Meso F1 Common
Axi G1 Common
Axi T1 Common

Blueprint Lith S4 Rare
Neo S1 Rare
Helmet Lith A1 Uncommon
Neo V4 Uncommon
Chassis Meso S2 Rare
Neo S2 Rare
Systems Meso C1 Common
Meso F1 Common
Axi G1 Common
Axi T1 Common

Tower refers to the Orokin Void

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên