FANDOM


Giới thiệu

Xuất hiện vào ngày 16, tháng 2 năm 2016

Là phiên bản Prime của Saryn, có chỉ số armor, speed, power cao hơn, và thêm một Madurai Polarity

Saryn Prime xuất hiện cùng với Nikana Prime và Spira Prime

Ghi chú

Saryn Prime có thêm trạng thái bị động là tăng 250 energy cho mình và đồng minh khi chạm vào Death Orb trong Orokin Void/Dereflict, hiệu ứng này chỉ có thể lấy 1 lần ở 1 Death Orb

Cùng với Volt Prime, Saryn Prime là warframe có chỉ số Power cao nhất tính đến hiện nay, 200 tại rank 0 và 300 tại rank 30(với flow là 600, Primed Flow là 850 tại rank 30)

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25,000
PrimeHelmet
1
PrimeChassis
1
PrimeSystems
1
OrokinCell64
Time: 72 hrs
Rush: Platinum64 50
Market Price: N/A Blueprint Price: N/A
Helmet
Credits64
15,000
AlloyPlate64
1,500
NeuralSensor64
2
Salvage64
3,500
Rubedo64
750
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Chassis
Credits64
15,000
DENitainExtract
3
NanoSpores64
4,000
Rubedo64
1,200

Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Systems
Credits64
15,000
DENitainExtract
3
OrokinCell64
1
Ferrite64
4,000
Circuits64
500
Time: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Drop Locations

Blueprint Meso C3 Uncommon
Lith S4 Rare (V)
Meso S4 Rare (V)
Neo S1 Rare (V)
Helmet Meso S5 Uncommon
Lith A1 Uncommon (V)
Neo V4 Uncommon (V)
Chassis Meso S2 Rare
Neo S2 Rare (V)
Systems Lith H1 Common
Meso N4 Common
Meso C1 Common (V)
Meso F1 Common (V)
Neo N5 Common (V)
Axi G1 Common (V)
Axi T1 Common (V)

Blueprint Meso C3 Uncommon
Lith S4 Rare (V)
Meso S4 Rare (V)
Neo S1 Rare (V)
Helmet Meso S5 Uncommon
Lith A1 Uncommon (V)
Neo V4 Uncommon (V)
Chassis Meso S2 Rare
Neo S2 Rare (V)
Systems Lith H1 Common
Meso N4 Common
Meso C1 Common (V)
Meso F1 Common (V)
Neo N5 Common (V)
Axi G1 Common (V)
Axi T1 Common (V)

Blueprint Meso C3 Uncommon
Lith S4 Rare (V)
Meso S4 Rare (V)
Neo S1 Rare (V)
Helmet Meso S5 Uncommon
Lith A1 Uncommon (V)
Neo V4 Uncommon (V)
Chassis Meso S2 Rare
Neo S2 Rare (V)
Systems Lith H1 Common
Meso N4 Common
Meso C1 Common (V)
Meso F1 Common (V)
Neo N5 Common (V)
Axi G1 Common (V)
Axi T1 Common (V)

Tower refers to the Orokin Void