FANDOM


Rush tăng tốc độ chạy của Warframe. Rush cũng tăng cả tốc độ chạy trên tường.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +5% 6 C5
1 +10% 7 C5
2 +15% 8 C6
3 +20% 9 C8
4 +25% 10 C9
5 +30% 11 C10

Mod Damaged:

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +2.5% 4 C5
1 +5% 5 C5
2 +7.5% 6 C8
3 +10% 7 C10
Hiệu ứng của Rush lên các Warframe khác nhau
Warframe Tốc độ chạy gốc Unranked Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5
Ash 1.15 1.21 1.27 1.32 1.38 1.44 1.50
Ash (Locust) 1.12 1.17 1.23 1.28 1.34 1.39 1.45
Atlas 0.90 0.95 0.99 1.04 1.08 1.13 1.17
Banshee 1.10 1.16 1.21 1.27 1.32 1.38 1.43
Chroma 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Ember/Ember Prime 1.10 1.16 1.21 1.27 1.32 1.38 1.43
Ember (Backdraft) 1.07 1.12 1.18 1.23 1.28 1.34 1.39
Excalibur/Excalibur Prime 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Frost/Frost Prime 0.95 1.00 1.05 1.09 1.14 1.19 1.24
Hydroid 1.05 1.10 1.15 1.20 1.26 1.31 1.36
Ivara 1.15 1.21 1.27 1.32 1.38 1.44 1.50
Limbo 1.15 1.21 1.27 1.32 1.38 1.44 1.50
Loki/Loki Prime 1.25 1.31 1.38 1.44 1.50 1.56 1.63
Mag/Mag Prime 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Mag (Gauss) 0.97 1.02 1.07 1.12 1.16 1.21 1.26
Mesa 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Mirage 1.20 1.26 1.32 1.38 1.44 1.50 1.56
Nova/Nova Prime 1.20 1.26 1.32 1.38 1.44 1.50 1.56
Nekros 1.10 1.16 1.21 1.27 1.32 1.38 1.43
Nyx 1.10 1.16 1.21 1.27 1.32 1.38 1.43
Nyx Prime 1.125 1.18 1.24 1.295 1.35 1.41 1.46
Oberon 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Rhino 0.90 0.95 0.99 1.04 1.08 1.13 1.17
Rhino Prime 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Rhino (Thrak) 0.85 0.89 0.94 0.98 1.02 1.06 1.11
Rhino Prime (Thrak) 0.95 1.00 1.05 1.09 1.14 1.19 1.24
Rhino (Vanguard) 1.13 1.17 1.22 1.26 1.31 1.35 1.40
Rhino Prime (Vanguard) 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55
Saryn 0.95 1.00 1.05 1.09 1.14 1.19 1.24
Saryn (Hemlock) 1.05 1.09 1.14 1.19 1.24 1.28 1.33
Trinity 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Valkyr 1.10 1.16 1.21 1.27 1.32 1.38 1.43
Vauban 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Volt/Volt Prime 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30
Zephyr 1.15 1.21 1.27 1.32 1.38 1.44 1.50

Notes

  • Tốc độ chạy được tăng lên đều được tính theo tốc độ gốc của Warframe. Ví dụ như tốc độ gốc của Nova cao hơn Rhino, Nova sẽ nhận được nhiều lợi ích từ mod này hơn là Rhino. Tham khảo bảng ở trên để biết thêm chi tiết từng Warframe khi dùng mod.
  • Trên bảng, chỉ số hiệu ứng dành cho các mũ Locust Ash, Backdraft Ember, và Gauss Mag được làm tròn lên 2 số.

Bộ sưu tập

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.