FANDOM


Energy Lab New
Vật Phẩm Tài nguyên/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
Fieldron
Fieldron
FieldronSample64 Fieldron Sample || 16 72 Giờ None
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Rubedo64 Rubedo || 100
Credits64 Credits || 5,000
DualCorpusMinigun
Dual Cestra
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ Fieldron
Fieldron
Salvage64 Salvage || 400
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Circuits64 Circuits || 150
Credits64 Credits || 8,000
TeamEnergyRestore
Medium Team
Energy Restore
FieldronSample64 Fieldron Sample || 25 72 Giờ Fieldron
Fieldron
Rubedo64 Rubedo || 80
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 5,000
TeamShieldRestore
Medium Team
Shield Restore
FieldronSample64 Fieldron Sample || 30 72 Giờ Fieldron
Fieldron
Rubedo64 Rubedo || 100
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 5,000
Corpuspolearm
Serro
FieldronSample64 Fieldron Sample || 5 72 Giờ
Circuits64 Circuits || 100
Salvage64 Salvage || 500
NeuralSensor64 Neural Sensors || 1
Credits64 Credits || 5,000
Prova8point2
Prova
FieldronSample64 Fieldron Sample || 16 72 Giờ Fieldron
Fieldron
NanoSpores64 Nano Spores || 1,500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 600
Rubedo64 Rubedo || 300
Credits64 Credits || 15,000
SyringeStandardFull
Antiserum
Injector
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 5 phút TeamEnergyRestore
Medium Team
Energy Restore
Actuator Antiserum Injector Fragment || 600
NanoSpores64 Nano Spores || 750
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 400
Credits64 Credits || 5,000
EnergyTotemMediumBundle
Medium Team
Energy Restore x10
FieldronSample64 Fieldron Sample || 30 72 Giờ TeamEnergyRestore
Medium Team
Energy Restore
Rubedo64 Rubedo || 100
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 5,000
ShieldTotemMediumBundle
Medium Team
Shield Restore x10
FieldronSample64 Fieldron Sample || 25 72 Giờ TeamShieldRestore
Medium Team
Shield Restore
Rubedo64 Rubedo || 80
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 5,000
100px
Supra
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ Prova8point2
Prova
Ferrite64 Ferrite || 500
Plastids64 Plastids || 250
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 10,000
CrpShockRifle
Quanta
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ Prova8point2
Prova
Salvage64 Salvage || 500
Circuits64 Circuits || 200
NeuralSensor64 Neural Sensors || 3
Credits64 Credits || 10,000
100px
Dera
FieldronSample64 Fieldron Sample || 5 72 Giờ Prova8point2
Prova
Circuits64 Circuits || 200
NanoSpores64 Nano Spores || 500
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 200
Credits64 Credits || 7,500
ChainLightningGunEdit
Amprex
FieldronSample64 Fieldron Sample || 15 72 Giờ 100px
Dera
Plastids64 Plastids || 350
NanoSpores64 Nano Spores || 750
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 350
Credits64 Credits || 7,500
Spectra
Spectra
FieldronSample64 Fieldron Sample || 7 72 Giờ 100px
Dera
Circuits64 Circuits || 350
NanoSpores64 Nano Spores || 750
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 350
Credits64 Credits || 7,500
Flux Rifle2
Flux Rifle
FieldronSample64 Fieldron Sample || 23 72 Giờ 100px
Dera
Circuits64 Circuits || 1,050
NanoSpores64 Nano Spores || 2,250
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 1,050
Credits64 Credits || 22,500
Lanka2
Lanka
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ 100px
Dera
Ferrite64 Ferrite || 500
Plastids64 Plastids || 250
PolymerBundle64 Polymer Bundle || 500
Credits64 Credits || 15,000
CrpBFG
Opticor
FieldronSample64 Fieldron Sample || 10 72 Giờ Lanka2
Lanka
Ferrite64 Ferrite || 500
Plastids64 Plastids || 250
Gallium64 Gallium || 1
Credits64 Credits || 10,000
CrpElectroMag
Staticor
FieldronSample64 Fieldron Sample || 30 72 Giờ ChainLightningGunEdit
Amprex
AlloyPlate64 Alloy Plate || 800
NanoSpores64 Nano Spores || 750
DENitainExtract Nitain Extract || 1
Credits64 Credits || 7,500
CrpFreezeRayRifle
Glaxion
FieldronSample64 Fieldron Sample || 5 72 Giờ ChainLightningGunEdit
Amprex
Circuits64 Circuits || 100
Cryotic Cryotic || 2,500
Gallium64 Gallium || 1
Credits64 Credits || 5,000
CrpSplitRifle
Convectrix
FieldronSample64 Fieldron Sample || 20 72 Giờ Lanka2
Lanka
NanoSpores64 Nano Spores || 1,300
Circuits64 Circuits || 450
Gallium64 Gallium || 12
Credits64 Credits || 10,000
PetCorpusMelee
Helios
FieldronSample64 Fieldron Sample || 7 72 Giờ Lanka2
Lanka
Oxium64 Oxium || 100
Ferrite64 Ferrite || 750
NanoSpores64 Nano Spores || 350