FANDOM


Research là quá trình sử dụng nguyên liệu để nghiên cứu ra các vũ khí, trang bị và vật phẩm hỗ trợ đặc biệt. Clan cần phải xây dựng Oracle Room trước khi có thể xây các phòng nghiên cứu khác. Mỗi phòng nghiên cứu tượng trưng cho mỗi mảng chính khác nhau và có cấu trúc khác nhau. Tất cả các dự án nghiên cứu thường tốn từ 36-72 giờ, một khi nghiên cứu hoàn tất thì các Tenno có thể mua Blueprints từ Phòng nghiên cứu.

Số lượng tài nguyên sử dụng cho nghiên cứu luôn dao động và phụ thuộc vào cấp Clan. Ghost, Shadow, Storm, Mountain và Moon clans sẽ có số lượng thành viên tối đa khác nhau do đó nên số lượng tài nguyên cũng tăng theo. Danh sách sau được tính dựa trên cấp Clan thấp nhất là Ghost:

  • Ghost: Số lượng gốc
  • Shadow: Gấp 3 lần Ghost
  • Storm: Gấp 10 lần Ghost
  • Mountain: Gấp 30 lần Ghost
  • Moon: Gấp 100 lần Ghost

Bio Lab New.jpg
Vật phẩm Tài Nguyên/Số lượng THời gian nghiên cứu Yêu cầu
Mutagen Mass.png
Mutagen Mass
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 5 72 Giờ None
Circuits64.png Circuits || 150
NanoSpores64.png Nano Spores || 500
Plastids64.png Plastids || 100
Credits64.png Credits || 5,000
InfestedLongGunTwo.png
Phage
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 10 72 Giờ Mutagen Mass.png
Mutagen Mass
Plastids64.png Plastids || 200
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 750
Salvage64.png Salvage || 550
Credits64.png Credits || 7,500
GrineerGrenadeLauncher.png
Torid
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 10 72 Giờ Mutagen Mass.png
Mutagen Mass
Circuits64.png Circuits || 200
NanoSpores64.png Nano Spores || 750
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 400
Credits64.png Credits || 5,000
TeamHealRestore.png
Medium Team
Heal Restore
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 30 72 Giờ Mutagen Mass.png
Mutagen Mass
Circuits64.png Circuits || 200
NanoSpores64.png Nano Spores || 1,250
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 700
Credits64.png Credits || 5,000
Acrid2.png
Acrid
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 10 72 Giờ GrineerGrenadeLauncher.png
Torid
Ferrite64.png Ferrite || 150
NanoSpores64.png Nano Spores || 1,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 500
Credits64.png Credits || 7,500
HealthTotemMediumBundle.png
Medium Team
Heal Restore x 10
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 30 72 Giờ TeamHealRestore.png
Medium Team
Heal Restore
Circuits64.png Circuits || 200
NanoSpores64.png Nano Spores || 1,250
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 700
Credits64.png Credits || 5,000
DualInfestedAxes.png
Dual Ichor
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 25 72 Giờ GrineerGrenadeLauncher.png
Torid
Circuits64.png Circuits|| 400
NanoSpores64.png Nano Spores|| 9,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle|| 800
Credits64.png Credits || 5,000
DEScoliac2.png
Scoliac
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 25 72 Giờ GrineerGrenadeLauncher.png
Torid
Plastids64.png Plastids || 400
NanoSpores64.png Nano Spores || 9000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 8000
Credits64.png Credits || 5,000
InfestedPistol.png
Embolist
MutagenSample64.png Mutagen Sample|| 30 72 Giờ Acrid2.png
Acrid
Circuits64.png Circuits|| 400
NanoSpores64.png Nano Spores|| 4,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle|| 800
Credits64.png Credits || 5,000
PetDjinn.png
Djinn
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 60 72 Giờ DualInfestedAxes.png
Dual Ichor
Circuits64.png Circuits || 800
NanoSpores64.png Nano Spores || 9,500
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 1,200
Credits64.png Credits || 5,000
DEMios.png
Mios
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 30 72 Giờ DEScoliac2.png
Scoliac
Plastids64.png Plastids || 400
NanoSpores64.png Nano Spores || 9,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 800
Credits64.png Credits || 5,000
PunctureGlaive.png
Cerata
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 25 72 Giờ DEScoliac2.png
Scoliac
Plastids64.png Plastids || 600
Cryotic.png Cryotic || 1,200
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 800
Credits64.png Credits || 5,000
InfCrpShockSwarm.png
Mutalist Quanta
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 30 72 Giờ InfestedPistol.png
Embolist
Circuits64.png Circuits || 400
NanoSpores64.png Nano Spores || 4,000
Ferrite64.png Ferrite || 800
Credits64.png Credits || 5,000
U10InfPrimary.png
Synapse
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 65 72 Giờ InfestedPistol.png
Embolist
Circuits64.png Circuits || 800
NanoSpores64.png Nano Spores || 3,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 1,200
Credits64.png Credits || 5,000
InfQuantaRifle.png
Paracyst
MutagenSample64.png Mutagen Sample || 30 72 Giờ U10InfPrimary.png
Synapse
Circuits64.png Circuits || 40
NanoSpores64.png Nano Spores || 4,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 800
Credits64.png Credits || 5,000

Chem Lab New.jpg
Vật phẩm Tài nguyên/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
Detonite Injector.png
Detonite Injector
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 5 72 Giờ None
Ferrite64.png Ferrite || 200
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 250
Plastids64.png Plastids || 100
Credits64.png Credits || 5,000
GrnJetPwrPolearm.png
Jat Kittag
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 96 Giờ Detonite Injector.png
Detonite Injector
Ferrite64.png Ferrite || 400
Plastids64.png Plastids || 150
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 500
Credits64.png Credits || 5,000
TeamAmmoRestore.png
Medium Team
Ammo Restore
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 35 72 Giờ Detonite Injector.png
Detonite Injector
Ferrite64.png Ferrite || 400
Plastids64.png Plastids || 300
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 600
Credits64.png Credits || 5,000
GrineerFlameThrower.png
Ignis
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 72 Giờ Detonite Injector.png
Detonite Injector
Ferrite64.png Ferrite || 400
Plastids64.png Plastids || 150
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 500
Credits64.png Credits || 5,000
GrineerLeverActionPistol.png
Marelok
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 72 Giờ Detonite Injector.png
Detonite Injector
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 300
Salvage64.png Salvage || 650
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 120
Credits64.png Credits || 5,000
DEGrinlok.png
Grinlok
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 72 Giờ Detonite Injector.png
Detonite Injector
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 500
Ferrite64.png Ferrite || 400
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 150
Credits64.png Credits || 5,000
GrnGorgSniperRifle.png
Buzlok
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 60 Giờ Detonite Injector.png
Detonite Injector
Salvage64.png Salvage || 500
Circuits64.png Circuits || 150
ControlModule64.png Control Module || 10
Credits64.png Credits || 5,000
GrineerMicrowaveGun.png
Nukor
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 72 Giờ None
Salvage64.png Salvage || 550
Morphics64.png Morphics || 2
Rubedo64.png Rubedo || 115
Credits64.png Credits || 5,000
GrnTridentWeapon.png
Sydon
DENitainExtract.png Nitain Extract || 5 72 Giờ Detonite Injector.png
Detonite Injector
Ferrite64.png Ferrite || 16,500
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 12,000
Rubedo64.png Rubedo || 4,650
Credits64.png Credits || 5,000
AmmoTotemMediumBundle.png
Medium Team
Ammo Restore x 10
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 35 72 Giờ TeamAmmoRestore.png
Medium Team
Ammo Restore
Ferrite64.png Ferrite || 400
Plastids64.png Plastids || 300
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 600
Credits64.png Credits || 5,000
GrnWindUpPistol.png
Kohmak
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 72 Giờ GrineerLeverActionPistol.png
Marelok
Ferrite64.png Ferrite || 400
Plastids64.png Plastids || 500
Gallium64.png Gallium || 2
Credits64.png Credits || 5,000
OgrisNew.png
Ogris
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 72 Giờ GrineerFlameThrower.png
Ignis
Ferrite64.png Ferrite || 500
Plastids64.png Plastids || 150
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 300
Credits64.png Credits || 7,500
GrnAntiAirGun.png
Grattler
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 72 Giờ OgrisNew.png
Ogris
Salvage64.png Salvage || 540
Oxium64.png Oxium || 390
Rubedo64.png Rubedo || 210
Credits64.png Credits || 7,500
GrnArchHand.png
Knux
Tellurium64.png Tellurium || 10 72 Giờ OgrisNew.png
Ogris
Cryotic.png Cryotic || 20,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 10,000
Plastids64.png Plastids || 5,000
Credits64.png Credits || 75,000
RegorAxeShield.png
Ack & Brunt
DetoniteAmpule64.png Detonite Ampule || 10 72 Giờ OgrisNew.png
Ogris
Salvage64.png Salvage || 620
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 400
Rubedo64.png Rubedo || 240
Credits64.png Credits || 7,500

Energy Lab New.jpg
Vật Phẩm Tài nguyên/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
Fieldron.png
Fieldron
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 16 72 Giờ None
NanoSpores64.png Nano Spores || 500
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 200
Rubedo64.png Rubedo || 100
Credits64.png Credits || 5,000
DualCorpusMinigun.png
Dual Cestra
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 10 72 Giờ Fieldron.png
Fieldron
Salvage64.png Salvage || 400
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 200
Circuits64.png Circuits || 150
Credits64.png Credits || 8,000
TeamEnergyRestore.png
Medium Team
Energy Restore
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 25 72 Giờ Fieldron.png
Fieldron
Rubedo64.png Rubedo || 80
NanoSpores64.png Nano Spores || 500
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 200
Credits64.png Credits || 5,000
TeamShieldRestore.png
Medium Team
Shield Restore
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 30 72 Giờ Fieldron.png
Fieldron
Rubedo64.png Rubedo || 100
NanoSpores64.png Nano Spores || 500
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 200
Credits64.png Credits || 5,000
Corpuspolearm.png
Serro
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 5 72 Giờ
Circuits64.png Circuits || 100
Salvage64.png Salvage || 500
NeuralSensor64.png Neural Sensors || 1
Credits64.png Credits || 5,000
Prova8point2.png
Prova
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 16 72 Giờ Fieldron.png
Fieldron
NanoSpores64.png Nano Spores || 1,500
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 600
Rubedo64.png Rubedo || 300
Credits64.png Credits || 15,000
SyringeStandardFull.png
Antiserum
Injector
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 10 5 phút TeamEnergyRestore.png
Medium Team
Energy Restore
Actuator.png Antiserum Injector Fragment || 600
NanoSpores64.png Nano Spores || 750
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 400
Credits64.png Credits || 5,000
EnergyTotemMediumBundle.png
Medium Team
Energy Restore x10
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 30 72 Giờ TeamEnergyRestore.png
Medium Team
Energy Restore
Rubedo64.png Rubedo || 100
NanoSpores64.png Nano Spores || 500
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 200
Credits64.png Credits || 5,000
ShieldTotemMediumBundle.png
Medium Team
Shield Restore x10
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 25 72 Giờ TeamShieldRestore.png
Medium Team
Shield Restore
Rubedo64.png Rubedo || 80
NanoSpores64.png Nano Spores || 500
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 200
Credits64.png Credits || 5,000
Supra2.png
Supra
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 10 72 Giờ Prova8point2.png
Prova
Ferrite64.png Ferrite || 500
Plastids64.png Plastids || 250
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 500
Credits64.png Credits || 10,000
CrpShockRifle.png
Quanta
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 10 72 Giờ Prova8point2.png
Prova
Salvage64.png Salvage || 500
Circuits64.png Circuits || 200
NeuralSensor64.png Neural Sensors || 3
Credits64.png Credits || 10,000
100px
Dera
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 5 72 Giờ Prova8point2.png
Prova
Circuits64.png Circuits || 200
NanoSpores64.png Nano Spores || 500
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 200
Credits64.png Credits || 7,500
ChainLightningGunEdit.png
Amprex
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 15 72 Giờ 100px
Dera
Plastids64.png Plastids || 350
NanoSpores64.png Nano Spores || 750
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 350
Credits64.png Credits || 7,500
Spectra.png
Spectra
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 7 72 Giờ 100px
Dera
Circuits64.png Circuits || 350
NanoSpores64.png Nano Spores || 750
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 350
Credits64.png Credits || 7,500
Flux Rifle2.png
Flux Rifle
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 23 72 Giờ 100px
Dera
Circuits64.png Circuits || 1,050
NanoSpores64.png Nano Spores || 2,250
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 1,050
Credits64.png Credits || 22,500
Lanka2.png
Lanka
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 10 72 Giờ 100px
Dera
Ferrite64.png Ferrite || 500
Plastids64.png Plastids || 250
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 500
Credits64.png Credits || 15,000
CrpBFG.png
Opticor
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 10 72 Giờ Lanka2.png
Lanka
Ferrite64.png Ferrite || 500
Plastids64.png Plastids || 250
Gallium64.png Gallium || 1
Credits64.png Credits || 10,000
CrpElectroMag.png
Staticor
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 30 72 Giờ ChainLightningGunEdit.png
Amprex
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 800
NanoSpores64.png Nano Spores || 750
DENitainExtract.png Nitain Extract || 1
Credits64.png Credits || 7,500
CrpFreezeRayRifle.png
Glaxion
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 5 72 Giờ ChainLightningGunEdit.png
Amprex
Circuits64.png Circuits || 100
Cryotic.png Cryotic || 2,500
Gallium64.png Gallium || 1
Credits64.png Credits || 5,000
CrpSplitRifle.png
Convectrix
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 20 72 Giờ Lanka2.png
Lanka
NanoSpores64.png Nano Spores || 1,300
Circuits64.png Circuits || 450
Gallium64.png Gallium || 12
Credits64.png Credits || 10,000
PetCorpusMelee.png
Helios
FieldronSample64.png Fieldron Sample || 7 72 Giờ Lanka2.png
Lanka
Oxium64.png Oxium || 100
Ferrite64.png Ferrite || 750
NanoSpores64.png Nano Spores || 350

Tenno Lab New.jpg
Vật phẩm Tài nguyên/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
FoundryVesselUpgradeFeatureItem.png

Landing Craft
Foundry Segment
Morphics64.png Morphics || 2 72 Giờ None
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 5,000
Circuits64.png Circuits || 1,600
Salvage64.png Salvage || 6,000
Credits64.png Credits || 20,000
IncubatorUpgradeSegment.png

Incubator
Upgrade Segment
Tellurium64.png Tellurium || 2 72 Giờ None
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 5000
Cryotic.png Cryotic || 800
Oxium64.png Oxium || 600
Credits64.png Credits || 20,000
ArchwingSuitStealth.png
Itzal
Tellurium64.png Tellurium || 2 72 Giờ None
DetoniteInjector64.png Detonite Injector || 1
Fieldron64.png Fieldron || 1
MutagenMass64.png Mutagen Mass || 1
Credits64.png Credits || 10,000
GenericArchwingWings.png
Itzal Harness
Tellurium64.png Tellurium || 1 36 Giờ ArchwingSuitStealth.png
Itzal
DetoniteInjector64.png Detonite Injector || 1
Ferrite64.png Ferrite || 500
Oxium64.png Oxium || 20
Credits64.png Credits || 4,000
GenericArchwingSystems.png
Itzal Systems
Tellurium64.png Tellurium || 1 36 Giờ ArchwingSuitStealth.png
Itzal
MutagenMass64.png Mutagen Mass || 1
Salvage64.png Salvage || 700
Oxium64.png Oxium || 30
Credits64.png Credits || 5,500
GenericArchwingHarness.png
Itzal Wings
Tellurium64.png Tellurium || 1 36 Giờ ArchwingSuitStealth.png
Itzal
Fieldron64.png Fieldron || 1
Ferrite64.png Ferrite || 600
Oxium64.png Oxium || 5
Credits64.png Credits || 4,500
Shee Cropped.png
Banshee
MutagenMass64.png Mutagen Mass || 1 72 Giờ None
DetoniteInjector64.png Detonite Injector || 1
Fieldron64.png Fieldron || 1
OrokinCell64.png Orokin Cell || 1
Credits64.png Credits || 10,000
Chassis.png
Banshee Chassis
MutagenMass64.png Mutagen Mass || 1 72 Giờ Shee Cropped.png
Banshee
ControlModule64.png Control Module || 1
Ferrite64.png Ferrite || 1,000
Rubedo64.png Rubedo || 500
Credits64.png Credits || 10,000
Helmet.png
Banshee Helmet
DetoniteInjector64.png Detonite Injector || 1 72 Giờ Shee Cropped.png
Banshee
NeuralSensor64.png Neural Sensors || 1
NanoSpores64.png Nano Spores || 1,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 500
Credits64.png Credits || 10,000
Systems.png
Banshee Systems
Fieldron64.png Fieldron || 1 72 Giờ Shee Cropped.png
Banshee
Morphics64.png Morphics || 1
Salvage64.png Salvage || 1,000
Plastids64.png Plastids || 500
Credits64.png Credits || 10,000
Zephyr.png
Zephyr
MutagenMass64.png Mutagen Mass || 1 72 Giờ None
DetoniteInjector64.png Detonite Injector || 1
Fieldron64.png Fieldron || 1
Oxium64.png Oxium || 200
Credits64.png Credits || 10,000
Chassis.png
Zephyr Chassis
MutagenMass64.png Mutagen Mass || 1 72 Giờ Zephyr.png
Zephyr
ControlModule64.png Control Module || 1
Ferrite64.png Ferrite || 1,000
Oxium64.png Oxium || 20
Credits64.png Credits || 10,000
Helmet.png
Zephyr Helmet
DetoniteInjector64.png Detonite Injector || 1 72 Giờ Zephyr.png
Zephyr
NeuralSensor64.png Neural Sensors || 1
NanoSpores64.png Nano Spores || 1,000
Oxium64.png Oxium || 20
Credits64.png Credits || 10,000
Systems.png
Zephyr Systems
Fieldron64.png Fieldron || 1 72 Giờ Zephyr.png
Zephyr
Morphics64.png Morphics || 1
Salvage64.png Salvage || 1,000
Oxium64.png Oxium || 20
Credits64.png Credits || 10,000
Volt.png
Volt
MutagenMass64.png Mutagen Mass || 1 72 Giờ None
DetoniteInjector64.png Detonite Injector || 1
Fieldron64.png Fieldron || 1
OrokinCell64.png Orokin Cell || 1
Credits64.png Credits || 10,000
Chassis.png
Volt Chassis
MutagenMass64.png Mutagen Mass || 1 72 Giờ Volt.png
Volt
ControlModule64.png Control Module || 1
Ferrite64.png Ferrite || 1,000
Rubedo64.png Rubedo || 500
Credits64.png Credits || 10,000
Helmet.png
Volt Helmet
DetoniteInjector64.png Detonite Injector || 1 72 Giờ Volt.png
Volt
NeuralSensor64.png Neural Sensors || 1
NanoSpores64.png Nano Spores || 1,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 500
Credits64.png Credits || 10,000
Systems.png
Volt Systems
Fieldron64.png Fieldron || 1 72 Giờ Volt.png
Volt
Morphics64.png Morphics || 1
Salvage64.png Salvage || 1,000
Plastids64.png Plastids || 500
Credits64.png Credits || 10,000
WukongIconNewLook.png
Wukong
DENitainExtract.png Nitain Extract || 5 72 Giờ None
Ferrite64.png Ferrite || 25,000
Plastids64.png Plastids || 9,000
OrokinCell64.png Orokin Cell || 1
Credits64.png Credits || 5,000
Chassis.png
Wukong Chassis
DENitainExtract.png Nitain Extract || 3 72 Giờ WukongIconNewLook.png
Wukong
ControlModule64.png Control Module || 1
Ferrite64.png Ferrite || 1,000
Rubedo64.png Rubedo || 500
Credits64.png Credits || 10,000
Helmet.png
Wukong Helmet
DENitainExtract.png Nitain Extract || 1 72 Giờ WukongIconNewLook.png
Wukong
NeuralSensor64.png Neural Sensors || 1
NanoSpores64.png Nano Spores || 1,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 500
Credits64.png Credits || 10,000
Systems.png
Wukong Systems
DENitainExtract.png Nitain Extract || 2 72 Giờ WukongIconNewLook.png
Wukong
Morphics64.png Morphics || 1
Salvage64.png Salvage || 1,000
Plastids64.png Plastids || 500
Credits64.png Credits || 10,000
ArchRailgun.png
Velocitus
ControlModule64.png Control Module || 1 72 Giờ None
Salvage64.png Salvage || 500
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 50
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 750
Credits64.png Credits || 5,000
ArchRocketCrossbow.png
Fluctus
Oxium64.png Oxium || 50 72 Giờ None
Gallium64.png Gallium || 4
Salvage64.png Salvage || 500
NanoSpores64.png Nano Spores || 350
Credits64.png Credits || 10,000
SomaDualKamas.png
Dual Raza
Gallium64.png Gallium ||1 72 Giờ None
Salvage64.png Salvage || 400
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 30
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 250
Credits64.png Credits || 5,000
TaserStar.png
Castanas
ControlModule64.png Control Module || 1 72 Giờ None
Salvage64.png Salvage || 500
Circuits64.png Circuits || 50
Ferrite64.png Ferrite || 300
Credits64.png Credits || 5,000
TennoSwordShield.png
Silva & Aegis
Salvage64.png Salvage ||1500 72 Giờ None
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 1000
Morphics64.png Morphics || 2
ArgonCrystal64.png Argon Crystal || 2
Credits64.png Credits || 20,000
TennoUzi.png
Akstiletto
Salvage64.png Salvage || 500 72 Giờ None
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 300
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 50
Gallium64.png Gallium || 1
Credits64.png Credits || 5,000
AsymmetricBow.png
Daikyu
Neurode64.png Neurodes || 1 72 Giờ TennoUzi.png
Akstiletto
Salvage64.png Salvage || 500
Rubedo64.png Rubedo || 50
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 300
Credits64.png Credits || 5,000
TnoCutlassAndPoignard.png
Nami Skyla
Neurode64.png Neurodes || 1 48 Giờ TennoUzi.png
Akstiletto
Rubedo64.png Rubedo || 500
Ferrite64.png Ferrite || 500
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 300
Credits64.png Credits || 5,000
Katana.png
Nikana
ArgonCrystal64.png Argon Crystal || 1 48 Giờ TennoUzi.png
Akstiletto
Oxium64.png Oxium || 100
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 150
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 300
Credits64.png Credits || 5,000
ParisScythe.png

Anku
Gallium64.png Gallium || 1 48 Giờ TennoUzi.png
Akstiletto
Circuits64.png Circuits || 50
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 300
Salvage64.png Salvage || 500
Credits64.png Credits || 5,000
SawnOffShotgun.png
Pyrana
ControlModule64.png Control Module || 1 72 Giờ TennoUzi.png
Akstiletto
Salvage64.png Salvage || 500
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 50
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 300
Credits64.png Credits || 5,000
TnoLeverActionRifle.png
Sybaris
Morphics64.png Morphics || 1 72 Giờ TennoUzi.png
Akstiletto
Salvage64.png Salvage || 5,000
Rubedo64.png Rubedo || 50
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 300
Credits64.png Credits || 5,000
TnoPrmryXbow.png
Attica
Gallium64.png Gallium || 1 72 Giờ TennoUzi.png
Akstiletto
Salvage64.png Salvage || 300
Rubedo64.png Rubedo || 50
Ferrite64.png Ferrite || 800
Credits64.png Credits || 5,000
U18throwingknives.png
Talons
ControlModule64.png Control Module || 1 72 Giờ TaserStar.png
Castanas
Ferrite64.png Ferrite || 650
Cryotic.png Cryotic || 300
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 400
Credits64.png Credits || 5,000
FlowerPowerPolearm.png
Tonbo
Morphics64.png Morphics || 1 48 Giờ TnoCutlassAndPoignard.png
Nami Skyla
Ferrite64.png Ferrite || 500
Oxium64.png Oxium || 20
Plastids64.png Plastids || 300
Credits64.png Credits || 5,000
StalkerMios.png
Lacera
Morphics64.png Morphics || 1 48 Giờ TnoCutlassAndPoignard.png
Nami Skyla
Ferrite64.png Ferrite || 600
Rubedo64.png Rubedo || 80
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 450
Credits64.png Credits || 5,000
TennoClaws.png
Venka
Gallium64.png Gallium || 2 72 Giờ TnoLeverActionRifle.png
Sybaris
Salvage64.png Salvage || 400
Plastids64.png Plastids || 75
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 600
Credits64.png Credits || 5,000
TnoNunchaku.png
Shaku
Neurode64.png Neurodes || 10 48 Giờ TnoCutlassAndPoignard.png
Nami Skyla
Ferrite64.png Ferrite || 17,500
Plastids64.png Plastids || 5,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 11,000
Credits64.png Credits || 5,000

OrokinLabU15.png

Vật phẩm Tài nguyen/Số lượng Thời gian nghiên cứu Yêu cầu
BasicSolarRail.png
Solar Rail
Tower Class
Research
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 500 24 Giờ None
Circuits64.png Circuits || 600
Ferrite64.png Ferrite || 750
Forma64.png Forma || 1
Credits64.png Credits || 10,000
SpecterBronze.png
Vapor Specter
Regiment
Salvage64.png Salvage || 5,000 72 Giờ None
NanoSpores64.png Nano Spores || 5,000
Ferrite64.png Ferrite || 5,000
Forma64.png Forma || 1
Credits64.png Credits || 10,000
SpecterSilver.png
Phase Specter
Regiment
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 500 72 Giờ SpecterBronze.png
Vapor Specter
Regiment
Circuits64.png Circuits || 600
NanoSpores64.png Nano Spores || 7,500
ArgonCrystal64.png Argon Crystal || 1
Credits64.png Credits || 10,000
SpecterGold.png
Force Specter
Regiment
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 500 72 Giờ SpecterSilver.png
Phase Specter
Regiment
Circuits64.png Circuits || 600
Ferrite64.png Ferrite || 750
Forma64.png Forma || 1
Credits64.png Credits || 15,000
SpecterPlatinum.png
Cosmic Specter
Regiment
AlloyPlate64.png Alloy Plate || 5,000 72 Giờ SpecterGold.png
Force Specter
Regiment
NanoSpores64.png Nano Spores || 6,000
PolymerBundle64.png Polymer Bundle || 750
ArgonCrystal64.png Argon Crystal || 1
Credits64.png Credits || 20,000

Ghi chú

  • Các vật phẩm đã được nghiên cứu sẽ không biến mất khi phá phòng và không cần nghiên cứu lại sau khi xây lại.

Xem thêm


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên