FANDOM


Primed Continuity tăng Power Duration cùa Warframe và là phiên bản nâng cấp của mod Continuity.

Stats

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 4 C8
1 +10% 5 C8
2 +15% 6 C9
3 +20% 7 C10
4 +25% 8 C12
5 +30% 9 C13
6 +35% 10 C14
7 +40% 11 C16
8 +45% 12 C17
9 +50% 13 C19
10 +55% 14 C20

Cách kiếm

  • Mod này unranked có thể mua từ Void Trader Baro Ki'Teer với giá 110,000‍ Credits64PrimeBucks‍350. Chú ý rằng đồ bán của Baro luôn thay đổi nên mod này sẽ không xuất hiện thường xuyên.

Ghi chú

  • Primed Continuity là một phiên bản khác của mod Continuity với độ hiếm dạng Legendary và nhiều hơn 5 rank.
  • Mod này cần nhiều năng lượng để fusion hơn bản thường vì nó là mod Legendary.

Xem thêm


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên