FANDOM


Power Drift là một Exilus mod tăng Power Strength và cơ hội kháng Knockdown.

Người chơi sẽ đứng block bằng melee cùng với một hiệu ứng nếu như kháng knowdown thành công. Người chơi sẽ phải dừng tất cả hành động khi đang block.

Thông số

Rank Power Strength Kháng Knockdown Điểm mod Conclave
0 +2.5% +5% 4 C8
1 +5% +10% 5 C8
2 +7.5% +15% 6 C11
3 +10% +20% 7 C14
4 +12.5% +25% 8 C17
5 +15% +30% 9 C20

Cách lấy

Lưu ý

Xem thêm

  • Intensify, một mod thường cũng tăng Power Strength.
  • Blind Rage, một Corrupted mod tăng Power Strength nhưng giảm Power Efficiency.
  • Transient Fortitude, một Corrupted mod tăng Power Strength nhưng giảm Power Duration.
  • Sure Footed, một mod thường cũng tăng cơ hội kháng knockdown.
  • Fortitude, một Nightmare mod tăng cơ hội kháng knockdown và khả năng hồi Shield.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên