FANDOMPhiên bản nâng cấp của Archwing đầu tiên đã đưa bản thiết kế này lên một giới hạn mới.

Odonata Prime là phiên bản prime của Odonata Archwing với một vài chỉ số được nâng cấp.

Ngày ra mắt: 24 tháng 3, 2015

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25000
GenericArchwingHarness
1
GenericArchwingWings
1
GenericArchwingSystems
1
OrokinCell64
1
Time: 36 hrs
Rush: Platinum64 50
Market Price: N/A Blueprint Price: N/A
Harness
Credits64
15000
Morphics64
1
Salvage64
1000
Rubedo64
300

Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Wings
Credits64
15000
AlloyPlate64
150
Neurode64
1
PolymerBundle64
150
Rubedo64
500
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Systems
Credits64
15000
ControlModule64
1
NeuralSensor64
1
Ferrite64
500
Plastids64
500
Time: 6 hrs
Rush: Platinum64 25
Drop Locations

Blueprint Lith F1 Uncommon (V)
Meso C2 Uncommon (V)
Meso S1 Uncommon (V)
Harness Lith K1 Common (V)
Axi K1 Common (V)
Axi T1 Common (V)
Axi V4 Common (V)
Wings Axi N1 Uncommon (V)
Systems Lith F2 Common (V)
Neo N3 Common (V)
Axi V1 Common (V)

Blueprint Lith F1 Uncommon (V)
Meso C2 Uncommon (V)
Meso S1 Uncommon (V)
Harness Lith K1 Common (V)
Axi K1 Common (V)
Axi T1 Common (V)
Axi V4 Common (V)
Wings Axi N1 Uncommon (V)
Systems Lith F2 Common (V)
Neo N3 Common (V)
Axi V1 Common (V)

Blueprint Lith F1 Uncommon (V)
Meso C2 Uncommon (V)
Meso S1 Uncommon (V)
Harness Lith K1 Common (V)
Axi K1 Common (V)
Axi T1 Common (V)
Axi V4 Common (V)
Wings Axi N1 Uncommon (V)
Systems Lith F2 Common (V)
Neo N3 Common (V)
Axi V1 Common (V)

Thông tin chung

So sánh:

 • Odonata Prime so sánh với Odonata
  • Máu cao hơn (400 vs. 300 unranked, 1200 vs. 900 maxranked).
  • Shields cao hơn (400 vs. 300 unranked, 1200 vs. 900 maxranked).
  • Tốc độ bay nhanh hơn (1.05 vs. 1.00).
  • Thêm một slot Naramon Pol polarity.

Ngoài lề

 • Odonata Prime là Archwing đầu tiên có phiên bản prime.
 • Odonata Prime là "Đôi cánh vàng" (Golden Wings) được nhắc đến trong Mag Prime Codex.