FANDOM


Narrow Minded là một Corrupted mod tăng Power Duration nhưng giảm Power Range các kỹ năng của Warframe.

Thông số

Rank Power Duration Power Range Điểm Mod Conclave
0 +9% -6% 6 C8
1 +18% -12% 7 C8
2 +27% -18% 8 C9
3 +36% -24% 9 C10
4 +45% -30% 10 C12
5 +54% -36% 11 C13
6 +63% -42% 12 C14
7 +72% -48% 13 C16
8 +81% -54% 14 C17
9 +90% -60% 15 C19
10 +99% -66% 16 C20

Lưu ý

  • Mod có thể cộng dồn với ContinuityConstitution để tăng Power Duration thêm 169%.
  • Duration ảnh hưởng trực tiếp số lượng energy tốn mỗi giây cho các kỹ năng trừ năng lượng theo thời gian (ví dụ duration càng thấp mức hao tổn càng nhiều), vì thế không nên dùng cho những Warframe có những loại kỹ năng đó.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Continuity, một mod thường chỉ tăng Power Duration.
  • Constitution, một mod Nightmare cũng tăng Power Duration và cả giúp giảm thời gian phục hồi của Warframe khi bị đốn ngã.
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên