FANDOM


Market là nơi mà người chơi sử dụng Credits64.png CreditsPlatinum64.png Platinum để mua vật phẩm trang trí, Weapons, Warframe, Sentinels, Equipment, Blueprints, etc. Market cũng có cơ chế liên kết tới trang chủ của Warframe để người chơi có thể mua Platinum và Prime Access.

Tất cả các trang bị mua bằng Platinum đều kèm theo một ô túi đồ và Orokin Reactor hoặc Orokin Catalyst.
Để đọc thêm thông tin về bản vẽ hãy theo trang sau Blueprints.

Danh sách phía dưới chỉa bao gồm những mặt hàng cố định trong Market. Những vật phẩm event hoặc thay đổi giá sẽ không thể xem ở đây.

Platinum64.png 375
Ash.png
Platinum64.png 275
AtlasIconNewLook.png
Platinum64.png 375
Chroma.png
Platinum64.png 225
Ember.png
Platinum64.png 375
Frost.png
Platinum64.png 325
ArchwingSuitStealth.png
Platinum64.png 325
IvaraIconNewLook.png
Platinum64.png 200
LimboNewLook.png
Platinum64.png 75
Loki.png
Platinum64.png 175
Mag2.png
Platinum64.png 325
RogueGunslinger.png
Platinum64.png 275
Harlequin.png
Platinum64.png 375
Nekros.png
Platinum64.png 275
NezhaIconNewLook.png
Platinum64.png 375
Antimatter.png
Platinum64.png 225
Nyx.png
Platinum64.png 375
OberonIcon.png
Platinum64.png 375
Rhino.png
Platinum64.png 225
WarframeAlternateSkinSaryn.png
Platinum64.png 300
ValkyrShoot.png
Platinum64.png 300
Engineer crop.png
Platinum64.png 75
Volt.png
Platinum64.png 275
WukongIconNewLook.png
Platinum64.png 275
Zephyr.png

Each Warframe has their own Agile and Noble animations. The prices are the same for all of them.