FANDOM


Lethal Torrent là một Nightmare mod tăng Tốc độ bắn và thêm vào đó khả năng Multishot. Tất cả viên đạn được bắn thêm ko tốn thêm đạn trong băng.

Thông số

Rank Tốc Độ Bắn Multishot Điểm Mod Conclave
0 +10% +10% 6 C10
1 +20% +20% 7 C10
2 +30% +30% 8 C15
3 +40% +40% 9 C20
4 +50% +50% 10 C25
5 +60% +60% 11 C30

Cách lấy

  • Từng là phần thưởng từ Operation Arid Fear cho những ai có được 100 điểm hoặc hơn.
  • Hiện tại là phần thưởng cuối nhiệm vụ Nightmare lấy được sau khi hoàn thành.
  • Đôi khi được lên làm phần thưởng trong Alert.

Lưu ý

  • Cộng dồn với Barrel Diffusion để được thêm 180% khả năng Multishot, khiến cho tất cả các loại súng lục luôn có thể bắn 2 viên và 80% cơ hội để bắn thêm 1 viên nữa thành 3 viên 1 lần bắn.
  • Cộng dồn với Gunslinger và Anemic Agility sẽ được thêm 222% tốc độ bắn của súng.

Bộ sưu tập

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên