FANDOM


Infected Clip tăng sát thương Toxin b Toxin cho súng trường.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 6 C8
1 +30% 7 C8
2 +45% 8 C11
3 +60% 9 C14
4 +75% 10 C17
5 +90% 11 C20

Ghi chú

  • Rất hiêu quả để chống lại Corpus và các mục tiêu có khiên khác, vì nó bỏ qua khiên.
    • Ngoại trừ khiên của môt số boss được thiết kế không thể bị phá vỡ, như là Lieutenant Lech Kril.

Gallery

Bản mẫu:ToxicMods

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên