FANDOM


Ice Spring là một Exilus mod tăng tốc độ của Bullet Jump, tăng thời gian của Aim Glide/Wall Latching, và thêm vào đó sát thương Cold b Cold khi Bullet Jump.

Thông số

Rank Tốc độ Bullet Jump Aim Glide/ Wall Latch Tổn thương khi Bullet Jump Điểm Mod Conclave
0 +2.2% +2.2% +25% 2 C1
1 +4.4% +4.4% +50% 3 C1
2 +6.6% +6.6% +75% 4 C1
3 +8.8% +8.8% +100% 5 C1
4 +11.0% +11.0% +125% 6 C1
5 +13.2% +13.2% +150% 7 C1
6 +15.4% +15.4% +175% 8 C2
7 +17.6% +17.6% +200% 9 C2
8 +19.8% +19.8% +225% 10 C2
9 +22.0% +22.0% +250% 11 C2
10 +24.2% +24.2% +275% 12 C3

Lưu ý

  • Khi không dùng mod thay đổi Bullet jump, mỗi lần nhảy người chơi sẽ tạo ra dmg và proc Blast b Blast với tất cả kẻ địch đứng gần. Mod này thay đổi cả hiệu ứng và dmg proc thành Cold b Cold như trong ảnh mod.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên