FANDOM


HavenWarframe Augment Mod cho Limbo khiến Banish hồi máu cho đồng minh bị thương.

Chỉ số

Rank Health Restored Cost Conclave
0 10% 6 C5
1 15% 7 C5
2 20% 8 C8
3 25% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Genius của Cephalon Suda với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Phần trăm hồi máu ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Hồi máu được áp dụng chỉ khi mục tiêu đồng minh bị banish trong Rift Plane.
  • Có thể dùng để hồi máu Companions, nếu hiện diện ở đó.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên