FANDOM


Forma cũng có thể coi là một loại tài nguyên, dùng để chỉnh sửa các ô trống nơi đặt mods. Có thể cho thêm, xóa đi hoặc chuyển đổi Polarity trong các nơi đặt thẻ bài đó. Áp dụng được trên mọi loại Warframevũ khí, hoặc bạn đồng hành hoặc cũng có thể là 1 nguyên liệu cho 1 số vũ khí

Cách sở hữu

Forma nguyên khối hoặc bản xanh của nó có thể tìm thấy tại :

(Blueprints của nó sẽ mất đi sau khi chế tạo Forma )

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
35.000
Morphics64
1
NeuralSensor64
1
Neurode64
1
OrokinCell64
1
Thời gian: 24 hrs
Rush: Platinum64 10
Giá MarketIcon Market: Platinum6420 Giá Blueprint2 Blueprint: N/A

Nơi kiếm

Xem danh sách vị trí tìm tại hệ PC
Vật phẩm Vị trí
Forma Forma Blueprint Lith A1 Common
Lith C1 Uncommon
Lith F1 Common
Lith G1 Uncommon
Lith M1 Common
Lith N1 Uncommon
Lith S1 Uncommon
Lith S2 Uncommon
Lith S4 Common
Lith V1 Uncommon
Lith V2 Uncommon
Meso B1 Common
Meso C1 Common
Meso D1 Common
Meso D1 Uncommon
Meso F2 Uncommon
Meso N1 Uncommon
Meso N2 Uncommon
Meso S2 Uncommon
Meso S3 Uncommon
Meso V1 Uncommon
Meso V2 Uncommon
Meso V3 Common
Meso V4 Common
Neo A1 Common
Neo D1 Uncommon
Neo N1 Common
Neo N2 Uncommon
Neo N4 Uncommon
Neo N5 Common
Neo S1 Uncommon
Neo S3 Uncommon
Neo T1 Common
Neo V1 Common
Neo V2 Uncommon
Neo V3 Uncommon
Axi A2 Common
Axi C1 Uncommon
Axi E1 Uncommon
Axi E2 Uncommon
Axi G1 Uncommon
Axi H1 Common
Axi K1 Uncommon
Axi N1 Common
Axi N2 Uncommon
Axi N3 Common
Axi S1 Common
Axi V1 Uncommon
Axi V4 Uncommon
Axi V5 Common
Forma Forma
Xem danh sách vị trí tìm tại hệ PS4
Vật phẩm Vị trí
Forma Forma Blueprint Lith A1 Common
Lith C1 Uncommon
Lith F1 Common
Lith G1 Uncommon
Lith N1 Uncommon
Lith S1 Uncommon
Lith S2 Uncommon
Lith S4 Common
Lith V1 Uncommon
Lith V2 Uncommon
Meso C1 Common
Meso D1 Common
Meso D1 Uncommon
Meso F2 Uncommon
Meso N1 Uncommon
Meso N2 Uncommon
Meso S2 Uncommon
Meso S3 Uncommon
Meso V1 Uncommon
Meso V2 Uncommon
Meso V3 Common
Neo A1 Common
Neo N1 Common
Neo N2 Uncommon
Neo N4 Uncommon
Neo S1 Uncommon
Neo S3 Uncommon
Neo V1 Common
Neo V2 Uncommon
Neo V3 Uncommon
Axi C1 Uncommon
Axi E1 Uncommon
Axi G1 Uncommon
Axi K1 Uncommon
Axi N1 Common
Axi N2 Uncommon
Axi N3 Common
Axi S1 Common
Axi V1 Uncommon
Axi V4 Uncommon
Axi V5 Common
Forma Forma
Xem danh sách vị trí tìm tại hệ Xbox
Vật phẩm Vị trí
Forma Forma Blueprint Lith A1 Common
Lith C1 Uncommon
Lith F1 Common
Lith G1 Uncommon
Lith N1 Uncommon
Lith S1 Uncommon
Lith S2 Uncommon
Lith S4 Common
Lith V1 Uncommon
Lith V2 Uncommon
Meso C1 Common
Meso D1 Common
Meso D1 Uncommon
Meso F2 Uncommon
Meso N1 Uncommon
Meso N2 Uncommon
Meso S2 Uncommon
Meso S3 Uncommon
Meso V1 Uncommon
Meso V2 Uncommon
Meso V3 Common
Neo A1 Common
Neo N1 Common
Neo N2 Uncommon
Neo N4 Uncommon
Neo S1 Uncommon
Neo S3 Uncommon
Neo V1 Common
Neo V2 Uncommon
Neo V3 Uncommon
Axi C1 Uncommon
Axi E1 Uncommon
Axi G1 Uncommon
Axi K1 Uncommon
Axi N1 Common
Axi N2 Uncommon
Axi N3 Common
Axi S1 Common
Axi V1 Uncommon
Axi V4 Uncommon
Axi V5 Common
Forma Forma

Cách dùng trên trang bị

Use Forma

Để sử đụng forma, vào phần Arsenal và đeo trang bị muốn forma. Chọn Upgrade > chọn Action tại phía dưới màn hình > chọn Polarize.

Sau khi chọn Polarize, một bảng các ô lắp Mod sẽ xuất hiện, cùng với Polarity trên các ô, click liên tục lên một ô Mod để thay đổi đến Polarity mong muốn. Những nơi đã được đặt Polarity vẫn có thể đè lên bằng 1 Polarity khác.

Lưu ý: Forma chỉ có thể được sử dụng lên 1 trang bị nếu nó đã đạt cấp tối đa (Rank 30). Khi sử dụng và chấp nhận cho Forma vào 1 món đồ, món đó sẽ trở về rank 0 (unranked).Giống như Warframe và các kỹ năng của Warframe sẽ bị tước đi. Orokin Catalyst và Orokin Reactor không bị ảnh hưởng bởi Forma . Khi sử dụng Forma , điểm có thể chứa các thẻ bài sẽ không được cộng dồn thêm (Tối đa vẫn là 30 rank ~ 30 điểm).

Mỗi lần Forma xong, vũ khí sẽ có thêm 1 ngôi sao hiện ở trên tên của trang bị đó.

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên