FANDOM


Fast Hands tăng reload speed lên 5% mỗi rank và tối đa là 30% tại rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 2 C3
1 +10% 3 C3
2 +15% 4 C3
3 +20% 5 C4
4 +25% 6 C4
5 +30% 7 C5

Ghi chú

  • Tính toán thời gian nạp đạn bằng tốc độ nạp đạn là: Thời gian nạp đạn cơ bản ÷ (1+ Tốc độ nạp đạn cộng thêm)
  • Khi max rank, ước tính giảm 23% thời gian nạp đạn.
  • Với vũ khí dạng cung như Paris, Fast Hands không tăng tốc độ mũi tên.

Khác

Gallery

Patch History

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên