FANDOMMột sự cân bằng hoàn hảo của sự di chuyển và khả năng công kích, Excalibur là Warframe lý tưởng dành cho người chơi mới.

Excalibur Umbra là biến thể Umbra của Excalibur lần đầu giới thiệu tại Chinese build of WARFRAME. Sẽ được phát hành đến Global Build sau này.

Warframe này hiện tại chưa có.

Khác

  • Excalibur Umbra sẽ có hệ thống riêng đặc biệt để có được.
  • Ở Chinese build của WARFRAME nó được gọi là Excalibur Umbra Prime trong khi Global buildthì gọi đơn giản là Excalibur Umbra. Có gì khác biệt ngoài tên hay không thì vẫn chưa biết.
  • Excalibur Umbra là Umbra frame đầu tiên được phát hành.
  • Promotional material.
  • Chinese Founder's pack.
  • Launcher.

External Links


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên