FANDOM


Trang thiết bị bao gồm một loạt mặt hàng có thể sử dụng để hỗ trợ người chơi trong việc nâng cấp vũ khí, sống sót trong cuộc chiến và truy cập vào những địa điểm bí mật nếu không có thể đạt được thông qua các Solar System.

Hầu hết đều có thể mua tại mục Equipment ở Market, hoặc có được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hoặc thông qua hệ thống Login Rewards. Một số có thể sử dụng được nhiều lần, trong khi những đồ như gear thì chỉ sử dụng được một lần duy nhất.

Blueprint2.svg Blueprints: Dùng để chế tạo trang bị.
Platinum64.png Platinum: Mua.
Credits64.png Credits: Nhận được từ phần thưởng hoặc lượm trong nhiệm vụ.

Superchargers

Superchargers có thể hiểu là vật phẩm nâng cấp cho Warframe, Vũ khíCompanions.

Superchargers Miêu tả Cách kiếm 1 Cách kiếm 2 Số lần sử dụng
Orokin Reactor.png
Orokin Reactor
Tăng gấp đôi Mod capacity của Warframe hoặc Companions. Market
Platinum64.png 20
Blueprint2.svg Alerts
Login Rewards
Invasion
Một lần
Orokin Catalyst.png
Orokin Catalyst
Tăng gấp đôi Mod capacity của vũ khí. Market
Platinum64.png 20
Blueprint2.svg Alerts
Login Rewards
Invasion
Một lần
Forma.png
Forma
Thay đổi Polarizes của Warframe, vũ khíCompanions. Thêm vào, thay đổi và xóa Polarities để giảm số capacity cần thiết để sử dụng Mod. Market
Platinum64.png 20
Blueprint2.svg Alerts
Login Rewards
Orokin Void
Orokin Derelict
Một lần
CosmeticEnhancer.png
Arcane Enhancement
Nâng cấp vật phẩm trang trí Phần thưởng từ Trial N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
ArcaneDistiller.png
Arcane Distiller
Tháo gỡ nâng cấp của vật phẩm trang trí ReputationLargeBlack.png‍50,000 from Syndicates N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
UtilityModule.png
Exilus Adapter
Mở khóa ô Exilus Mod của Warframes. Market
Platinum64.png 20
Blueprint2.svg ReputationLargeBlack.png‍50,000
đổi từ Cephalon Simaris hoặc ReputationLargeBlack.png‍75,000 từ Conclave
Một lần

Keys

Keys là chìa khóa giúp cho ngời chơi mở hoặc đến một số vị trí không có trên bản đồ.

Loại Keys Miêu tả Cách kiếm 1 Cách kiếm 2 Số lần sử dụng
DEVoid Key.png
Void Key
Mở khóa Orokin Towers. Market
DEVoid Key.pngx5
Platinum64.png 75
Defense
Survival
Orokin Void
Orokin Derelict
Login Rewards
Một lần
OrokinDerelictKey.png
Derelict Key
Mở khóa Orokin Derelict. Market
Blueprint2.svgCredits64.png1,500
N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
DEClan Key.png
Clan Key
Mở khóa Clan Dojo. Blueprint2.svg Clan N/A Có thể tái sử dụng
CBaladvinfestedquest.png
Mutalist Alad V Assassinate Key
Mở khóa nhiệm vụ Mutalist Alad V Assassination. Hoàn thành nhiệm vụ Patient Zero N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
Trial of Retribution key.png
The Law of Retribution Key
Mở khóa The Law of Retribution. Market
Blueprint2.svgCredits64.png100,000
N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
Jordas Verdict key.png
The Jordas Verdict Key
Mở khóa The Jordas Verdict. Market
Blueprint2.svgCredits64.png100,000
N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng

Gears

Gears là những vật phẩm hỗ trợ có thể đem theo sau khi được lắp vào mục Gear ở Arsenal.

Gears Miêu tả Cách kiếm 1 Cách kiếm 2 Số lần sử dụng
VaultKeyHobbled.png
Dragon Keys
Mở khóa Orokin Vaults. Market
Blueprint2.svgCredits64.png 5,000
N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
DECodexScanner.png
Codex Scanner
Thêm thông tin vô Codex. Market
25 charges
Credits64.png500
N/A Một lần
LibraryScanner.png
Synthesis Scanner
Thực hiện Synthesis Cephalon Simaris
25 charges
5000‍ Credits64.png
N/A Một lần/
Không giới hạn
HunterTrap.png
Kinetic Siphon Trap
Khóa mục tiêu Synthesis Cephalon Simaris
10 charges
5000‍ Credits64.png
N/A Một lần
SpecterPlatinum.png
Specter
Triệu hồi Specter. Blueprint2.svgRescue N/A Một lần
LisetAirSupport.png
Air Support Charges
Gọi Landing Craft. Blueprintđược tặng miện phí cho ngời chơi sauUpdate 17.5. N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
Cipher.png
Cipher
Hacking tự động. Market
Blueprint2.svgCredits64.png5,000
Market
Blueprint2.svgx10
Credits64.png250,000
One Time
Blueprint2.svg reusable
AntidoteNightRare.png
Antitoxin
Phá hủy Toxin Injectors hiệu quả hơn. Market
Blueprint2.svgCredits64.pngvaries
N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
AmmoTotemBundle.png
Team Bonus Consumables
Hồi phục máu, đạn dược, energy và shield của nhóm. Market
Blueprint2.svgCredits64.png500
Market
Blueprint2.svgx10
Credits64.png250,000
Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
AmmoTotemBundle.png
Medium Team Bonus Consumables
Hồi phục máu, đạn dược, energy và shield của nhóm với số lượng trung bình. Clan Dojo
Blueprint2.svgResearch
Clan Dojo
Blueprint2.svgx10
Research
Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
AmmoTotemBundle.png
Large Team Bonus Consumables
Hồi phục máu, đạn dược, energy và shield của nhóm với số lượng lớn. Syndicates
Blueprint2.svg25,000 Standing Points
N/A Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
Large Health Restore.png
Health Restore
Hồi phục hoàn toàn máu của người chơi. Market
Blueprint2.svgCredits64.png1.500
Capture Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
GenericComponentPlug.png
Remote Observer
Camera nhỏ. Market
Credits64.png10
N/A Một lần
DEStarburst.png
Starburst
JBắn pháo bông cho vui. Market
Credits64.png5,000
Market
Grand Finale
Platinum64.png15
Một lần
BallSpawnerInfestedBait.png
Pherliac Pod
Thu hút Infested Juggernaut Juggernaut Behemoth Một lần

Extractors

Extractors trợ giúp nguười chơi tìm kiếm gnuyên liệu khi họ offline (sida lắm đừng dùng, dịch đọc cho biết thôi -)))

Extractors Miêu tả Cách kiếm Số lần sử dụng
DETitan Extractor.png
Titan Extractor
Thu thập Resources cho người lắp đặt. Market
Blueprint2.svgCredits64.png50,000
Có thời gian
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
DETitan Extractor Prime.png
Titan Extractor Prime
Thu thập Resources cho người lắp đặt. Gấp đôi số lượng so với Titan Extractors. Prime Access Có thời gian
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
DEResourceDroneUc.png
Distilling Extractor
Thu thập Resources cho người lắp đặt với khả năng ra rare resources cao hơn. Market
Blueprint2.svgCredits64.png50,000
Có thời gian
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
DEResourceDroneUcPrime.png
Distilling Extractor Prime
Thu thập Resources cho người lắp đặt. Gấp đôi số lượng so với Distilling Extractor. Prime Access Có thời gian
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng

Boosters

Boosters tăng gấp đôi số lượng nguyên liệu người chơi nhận được bao gồm cả Affinity.

Boosters Miêu tả Cách kiếm 1 Cách kiếm 2 Cách kiếm 3 Số lần sử dụng
Credit Booster.png
Credit Booster
Gấp đôi số lượng Credits nhận từ cách lượm và phần thưởng nhiệm vụ. Market
Platinum64.png40 / Platinum64.png80
3 ngày/7 ngày
Prime Access (90 ngày) Rare Storage Containers Có thời gian
Affinity Booster.png
Affinity Booster
Gấp đôi số lượng Affinity nhận. Market
Platinum64.png40 / Platinum64.png80
3 ngày/7 ngày
Prime Access (90 ngày) Rare Storage Containers Có thời gian
Resource Booster.png
Resource Booster
Gấp đôi số lượng Resources lượm được. Market
Platinum64.png40
(3 ngày)
Market
Platinum64.png80
(7 ngày)
Baro Ki'Teer Có thời gian
Resource Drop Chance Booster.png
Resource Drop Chance Booster
Gấp đôi số lượng Resources rớt. Market
Platinum64.png40
(3 ngày)
Market
Platinum64.png80
(7 ngày)
Baro Ki'Teer Có thời gian

Retired Equipment

Các vật phẩm sau không còn được bày bán nữa, những ai còn trong túi đồ thì vẫn có thể sử dụng được hoặc để trưng.

Xem danh sách Retired Equipment
Gears Miêu tả Số lần sử dụng
GrineerKeyVayHek.png
Vay Hek Frequency Triangulator
Mở khóa nhiệm vụ Councilor Vay Hek Assassination. Một lần
Blueprint2.svg có thể tái sử dụng
Small Health Restore.png
Small Health Restore
Hồi phục 50 máu. Một lần
Team Heal.png
Team Heal
Hồi 100 máu cho cả đội. Một lần
Ammo Box.png
Ammo Boxes
Hồi phục đạn dược. Một lần
Ammo Box.png
Omni Ammo Box
Hồi phục tất cả các loại đạn dược. Một lần

Event Equipment

Những trang bị chỉ sử dụng được trong Events. Phần lớn nay không còn giá trị sử dụng.

Xem danh sách Event Equipment
Gears Miêu tả Số lần sử dụng
CorpusVoidKey.png
Corpus Void Key
Mở khóa tàu Corpus tại Orokin Void trong Arid Fear Event. Không sử dụng được
Warframe Beta Corruptor.png
Corruptors
Phá hủy tàu Grineer trong Fomorian Event. Không sử dụng được
Ciperkey.png
Tethra (Shield) Ciper
DÙng để Hijack Formorian Core trong Tethra's Doom event. Không sử dụng được

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên