FANDOM


PrimeBucks.png Ducats là một loại đơn vị tiền tệ dùng để mua vật phẩm được bán bởi Baro Ki'Teer, ví dụ nhưng những Mods đặc biệt, hoặc vũ khí có giới hạn. Đây là một đơn vị duy nhất kiếm từ việc bán đồ Prime tại Void Trader's Kiosks có thể tìm thấy ở tất cả các Relay.

Giá trị

Xem danh sách trang bị có thể bán được và giá

Edit Price Table.

Part Drop Location Blueprint Value Crafted Value
DEPrimeDualBroncos.png Akbronco Prime Blueprint Lith S2 Common
Lith S3 Common
Meso S3 Common
PrimeBucks.png‍10 N/A
DEPrimeDualBroncos.png Akbronco Prime Link Lith N1 Uncommon
Lith S5 Uncommon
Axi S1 Uncommon
N/A PrimeBucks.png‍30
DEPrimeAnkyros.png Ankyros Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍20 N/A
DEPrimeAnkyros.png Ankyros Prime Blade Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍50
DEPrimeAnkyros.png Ankyros Prime Gauntlet Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍20
AshPrime.png Ash Prime Blueprint Lith S3 Uncommon
Meso C1 Uncommon
Meso S3 Uncommon
PrimeBucks.png‍50 N/A
AshPrime.png Ash Prime Chassis Meso V2 Common
Neo N4 Common
Axi B1 Common
PrimeBucks.png‍20 PrimeBucks.png‍20
AshPrime.png Ash Prime Helmet Meso N2 Uncommon
Meso V4 Uncommon
Neo N3 Uncommon
Neo V4 Uncommon
Axi N2 Uncommon
PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍50
AshPrime.png Ash Prime Systems Neo N5 Uncommon
Axi N1 Rare
PrimeBucks.png‍50 PrimeBucks.png‍50
PrimeBo.png Bo Prime Blueprint PrimeBucks.png‍20 N/A
PrimeBo.png Bo Prime Handle N/A PrimeBucks.png‍30
PrimeBo.png Bo Prime Ornament N/A PrimeBucks.png‍10
FixedPrimeBoar.png Boar Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍20 N/A
FixedPrimeBoar.png Boar Prime Barrel Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍20
FixedPrimeBoar.png Boar Prime Receiver Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍10
FixedPrimeBoar.png Boar Prime Stock Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍20
DEPrimeBoltor.png Boltor Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍30 N/A
DEPrimeBoltor.png Boltor Prime Barrel Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍20
DEPrimeBoltor.png Boltor Prime Receiver Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍20
DEPrimeBoltor.png Boltor Prime Stock Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍10
PrimeBraton.png Braton Prime Blueprint Lith V3 Common
Meso V1 Uncommon
Axi N1 Common
PrimeBucks.png‍20 N/A
PrimeBraton.png Braton Prime Barrel Lith A1 Common
Meso N3 Common
Neo A1 Common
N/A PrimeBucks.png‍30
PrimeBraton.png Braton Prime Receiver Axi V2 Uncommon
Axi V3 Uncommon
Axi V5 Uncommon
N/A PrimeBucks.png‍30
PrimeBraton.png Braton Prime Stock Meso N1 Common
Neo N4 Common
Neo V2 Common
Axi A1 Common
Axi E2 Common
N/A PrimeBucks.png‍20
PrimeBronco.png Bronco Prime Blueprint Lith N1 Common
Lith S1 Common
Meso C2 Common
Meso N2 Common
Meso N3 Common
Meso S2 Common
Axi N2 Common
Axi S1 Common
PrimeBucks.png‍10 N/A
PrimeBronco.png Bronco Prime Barrel Neo V1 Uncommon
Axi E2 Uncommon
Axi N3 Uncommon
N/A PrimeBucks.png‍50
PrimeBronco.png Bronco Prime Receiver Meso F1 Common
Neo B1 Common
Neo V4 Common
Axi S1 Common
N/A PrimeBucks.png‍20
PrimeBurston.png Burston Prime Blueprint Meso V1 Common
Neo T1 Common
PrimeBucks.png‍20 N/A
PrimeBurston.png Burston Prime Barrel Lith F2 Uncommon
Neo B1 Uncommon
Axi T1 Uncommon
N/A PrimeBucks.png‍20
PrimeBurston.png Burston Prime Receiver Lith S5 Common
Neo S3 Common
N/A PrimeBucks.png‍30
PrimeBurston.png Burston Prime Stock Lith K1 Common
Lith V1 Common
Meso N3 Common
Neo S2 Common
N/A PrimeBucks.png‍10
PrimeCarrier.png Carrier Prime Blueprint Meso V1 Common
Meso V3 Common
Meso V4 Common
Neo S3 Common
PrimeBucks.png‍20 N/A
PrimeCarrier.png Carrier Prime Carapace Lith S5 Common
Neo S1 Common
Axi N2 Common
N/A PrimeBucks.png‍50
PrimeCarrier.png Carrier Prime Cerebrum Lith C1 Rare
Meso C1 Rare
Meso C2 Rare
Meso N3 Uncommon
N/A PrimeBucks.png‍50
PrimeCarrier.png Carrier Prime Systems Lith N2 Common
Lith S2 Common
Lith S3 Common
Neo A1 Common
Neo V3 Common
Axi V1 Common
N/A PrimeBucks.png‍30
SwordPrime.png Dakra Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍20 N/A
SwordPrime.png Dakra Prime Blade Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍20
SwordPrime.png Dakra Prime Handle Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍10
DualKamasPrime.png Dual Kamas Prime Blueprint Neo T1 Common
Neo V1 Common
Axi N3 Common
Axi V1 Common
Axi V5 Common
PrimeBucks.png‍20 N/A
DualKamasPrime.png Dual Kamas Prime Blade Meso D1 Rare N/A PrimeBucks.png‍50
DualKamasPrime.png Dual Kamas Prime Handle Meso F1 Uncommon
Meso N1 Uncommon
Axi A1 Uncommon
N/A PrimeBucks.png‍20
EmberPrime.png Ember Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍50 N/A
EmberPrime.png Ember Prime Chassis Prime Vault PrimeBucks.png‍10 PrimeBucks.png‍10
EmberPrime.png Ember Prime Helmet Prime Vault PrimeBucks.png‍10 PrimeBucks.png‍10
EmberPrime.png Ember Prime Systems Prime Vault PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍20
PrimeFang.png Fang Prime Blueprint Lith K1 Common
Lith V2 Common
Meso N1 Common
Meso S4 Common
Neo N2 Common
PrimeBucks.png‍20 N/A
PrimeFang.png Fang Prime Blade Lith C1 Common
Lith F1 Common
Lith N1 Common
Lith S5 Common
Axi B1 Common
Axi N1 Common
N/A PrimeBucks.png‍10
PrimeFang.png Fang Prime Handle Lith F2 Uncommon
Meso N1 Common
Meso N2 Common
Meso S4 Uncommon
Neo N3 Uncommon
Neo V2 Common
N/A PrimeBucks.png‍20
FrostPrimecropped.png Frost Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍20 N/A
FrostPrimecropped.png Frost Prime Chassis Prime Vault PrimeBucks.png‍10 PrimeBucks.png‍10
FrostPrimecropped.png Frost Prime Helmet Prime Vault PrimeBucks.png‍10 PrimeBucks.png‍10
FrostPrimecropped.png Frost Prime Systems Prime Vault PrimeBucks.png‍20 PrimeBucks.png‍20
PrimeGlaive.png Glaive Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍50 N/A
PrimeGlaive.png Glaive Prime Blade Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍20
PrimeGlaive.png Glaive Prime Disc Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍20
PrimeHikou.png Hikou Prime Blueprint Lith S1 Common
Meso N2 Common
PrimeBucks.png‍10 N/A
PrimeHikou.png Hikou Prime Pouch Axi K1 Common
Axi V2 Common
N/A PrimeBucks.png‍20
PrimeHikou.png Hikou Prime Stars Lith F2 Common
Neo N1 Common
N/A PrimeBucks.png‍20
KavasaPrimeCollar.png Kavasa Prime Collar Blueprint Neo N1 Uncommon
Axi G1 Uncommon
PrimeBucks.png‍30 N/A
KavasaPrimeCollar.png Kavasa Prime Collar Band N/A PrimeBucks.png‍50
KavasaPrimeCollar.png Kavasa Prime Collar Buckle N/A PrimeBucks.png‍50
DELatronPrime.png Latron Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍10 N/A
DELatronPrime.png Latron Prime Barrel Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍10
DELatronPrime.png Latron Prime Receiver Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍10
DELatronPrime.png Latron Prime Stock Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍10
PrimeLex.png Lex Prime Blueprint Lith S4 Common
Meso D1 Common
Neo N2 Common
Axi A2 Uncommon
PrimeBucks.png‍10 N/A
PrimeLex.png Lex Prime Barrel Lith V2 Common
Meso V4 Common
Neo N3 Common
Neo S1 Common
Axi A2 Common
Axi K1 Common
N/A PrimeBucks.png‍20
PrimeLex.png Lex Prime Receiver Lith M1 Common
Axi A2 Common
Axi C1 Common
Axi E2 Common
Axi N2 Common
N/A PrimeBucks.png‍30
LokiPrime.png Loki Prime Blueprint PrimeBucks.png‍30 N/A
LokiPrime.png Loki Prime Chassis PrimeBucks.png‍20 PrimeBucks.png‍20
LokiPrime.png Loki Prime Helmet PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍50
LokiPrime.png Loki Prime Systems PrimeBucks.png‍50 PrimeBucks.png‍50
MagPrimecropped.png Mag Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍10 N/A
MagPrimecropped.png Mag Prime Chassis Prime Vault PrimeBucks.png‍10 PrimeBucks.png‍10
MagPrimecropped.png Mag Prime Helmet Prime Vault PrimeBucks.png‍20 PrimeBucks.png‍20
MagPrimecropped.png Mag Prime Systems Prime Vault PrimeBucks.png‍20 PrimeBucks.png‍20
PrimeNikana.png Nikana Prime Blueprint Neo N5 Rare
Axi A1 Rare
PrimeBucks.png‍50 N/A
PrimeNikana.png Nikana Prime Blade Meso V2 Rare
Neo N4 Rare
N/A PrimeBucks.png‍50
PrimeNikana.png Nikana Prime Hilt Axi N2 Rare N/A PrimeBucks.png‍30
NovaPrime.png Nova Prime Blueprint Neo N2 Uncommon PrimeBucks.png‍10 N/A
NovaPrime.png Nova Prime Chassis Lith N1 Rare
Neo V1 Rare
PrimeBucks.png‍50 PrimeBucks.png‍50
NovaPrime.png Nova Prime Helmet Lith C1 Common
Meso C1 Common
PrimeBucks.png‍20 PrimeBucks.png‍20
NovaPrime.png Nova Prime Systems Lith C1 Common
Meso S1 Common
Neo S2 Common
PrimeBucks.png‍50 PrimeBucks.png‍50
NyxPrime.png Nyx Prime Blueprint Lith S2 Common
Neo V1 Common
PrimeBucks.png‍50 N/A
NyxPrime.png Nyx Prime Chassis Neo N1 Rare PrimeBucks.png‍50 PrimeBucks.png‍50
NyxPrime.png Nyx Prime Helmet Meso N1 Rare PrimeBucks.png‍50 PrimeBucks.png‍50
NyxPrime.png Nyx Prime Systems Neo S2 Uncommon PrimeBucks.png‍10 PrimeBucks.png‍50
ArchwingSuitPrime.png Odonata Prime Blueprint Lith F1 Uncommon
Meso C2 Uncommon
Meso S1 Uncommon
PrimeBucks.png‍30 N/A
ArchwingSuitPrime.png Odonata Prime Harness Lith K1 Common
Axi K1 Common
Axi T1 Common
Axi V4 Common
PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍40
ArchwingSuitPrime.png Odonata Prime Systems Lith F2 Common
Neo N3 Common
Axi V1 Common
PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍40
ArchwingSuitPrime.png Odonata Prime Wings Axi N1 Uncommon PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍40
PrimePolearm.png Orthos Prime Blueprint Meso B1 Uncommon
Axi C1 Uncommon
Axi V3 Uncommon
PrimeBucks.png‍10 N/A
PrimePolearm.png Orthos Prime Blade Meso D1 Uncommon N/A PrimeBucks.png‍10
PrimePolearm.png Orthos Prime Handle Meso B1 Common
Meso D1 Common
N/A PrimeBucks.png‍10
PrimeBowM.png Paris Prime Blueprint Lith F1 Common
Lith S4 Common
Meso S1 Common
Meso V2 Common
Axi E2 Common
Axi G1 Common
Axi V4 Common
PrimeBucks.png‍10 N/A
PrimeBowM.png Paris Prime Grip Lith S1 Uncommon
Meso S2 Uncommon
N/A PrimeBucks.png‍30
PrimeBowM.png Paris Prime Upper Limb Lith F2 Common
Lith N2 Common
Lith V1 Common
Lith V2 Uncommon
Meso S1 Uncommon
Neo S2 Uncommon
Axi N3 Common
N/A PrimeBucks.png‍10
PrimeBowM.png Paris Prime Lower Limb Lith V1 Common
Lith V2 Common
Lith V3 Common
Meso F1 Common
Neo S2 Common
N/A PrimeBucks.png‍10
PrimeBowM.png Paris Prime String Lith S1 Common
Lith S3 Common
Meso S2 Common
Neo B1 Common
Neo N3 Common
Neo N4 Common
Neo V3 Common
N/A PrimeBucks.png‍10
ReaperPrime.png Reaper Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍10 N/A
ReaperPrime.png Reaper Prime Blade Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍20
ReaperPrime.png Reaper Prime Handle Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍10
DERhinoPrime.png Rhino Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍50 N/A
DERhinoPrime.png Rhino Prime Chassis Prime Vault PrimeBucks.png‍10 PrimeBucks.png‍10
DERhinoPrime.png Rhino Prime Helmet Prime Vault PrimeBucks.png‍20 PrimeBucks.png‍20
DERhinoPrime.png Rhino Prime Systems Prime Vault PrimeBucks.png‍10 PrimeBucks.png‍10
SarynPrime.png Saryn Prime Blueprint Lith S4 Rare
Meso S4 Rare
Neo S1 Rare
PrimeBucks.png‍30 N/A
SarynPrime.png Saryn Prime Chassis Meso S2 Rare
Neo S2 Rare
PrimeBucks.png‍20 PrimeBucks.png‍20
SarynPrime.png Saryn Prime Helmet Lith A1 Uncommon
Neo V4 Uncommon
PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍50
SarynPrime.png Saryn Prime Systems Meso C1 Common
Meso F1 Common
Neo N5 Common
Axi G1 Common
Axi T1 Common
PrimeBucks.png‍50 PrimeBucks.png‍50
PrimeScindo.png Scindo Prime Blueprint Lith F1 Uncommon PrimeBucks.png‍50 N/A
PrimeScindo.png Scindo Prime Blade Axi S1 Rare N/A PrimeBucks.png‍50
PrimeScindo.png Scindo Prime Handle Meso C1 Uncommon N/A PrimeBucks.png‍30
DESicarus Prime.png Sicarus Prime Blueprint Prime Vault PrimeBucks.png‍20 N/A
DESicarus Prime.png Sicarus Prime Barrel Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍10
DESicarus Prime.png Sicarus Prime Receiver Prime Vault N/A PrimeBucks.png‍50
PrimeSoma.png Soma Prime Blueprint Lith M1 Uncommon
Neo S1 Common
PrimeBucks.png‍10 N/A
PrimeSoma.png Soma Prime Stock Lith S2 Rare
Meso S1 Rare
N/A PrimeBucks.png‍50
PrimeSoma.png Soma Prime Receiver Lith S3 Uncommon
Neo N1 Uncommon
N/A PrimeBucks.png‍30
PrimeSoma.png Soma Prime Barrel Neo S3 Common N/A PrimeBucks.png‍10
PrimeLiDagger.png Spira Prime Blueprint Lith N2 Common
Meso V1 Common
Meso V3 Common
PrimeBucks.png‍10 N/A
PrimeLiDagger.png Spira Prime Blade Lith S5 Rare
Neo S3 Rare
N/A PrimeBucks.png‍20
PrimeLiDagger.png Spira Prime Pouch Lith S1 Rare
Lith S3 Rare
Meso S3 Rare
N/A PrimeBucks.png‍20
TrinityPrime.png Trinity Prime Blueprint Lith K1 Uncommon
Meso S4 Uncommon
Axi S1 Uncommon
PrimeBucks.png‍30 N/A
TrinityPrime.png Trinity Prime Chassis Lith S4 Uncommon
Neo S1 Uncommon
Axi H1 Uncommon
PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍20
TrinityPrime.png Trinity Prime Helmet Neo D1 Uncommon
Axi C1 Common
Axi V3 Common
PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍50
TrinityPrime.png Trinity Prime Systems Neo B1 Common
Axi A1 Common
Axi V2 Common
Axi V3 Common
Axi V4 Common
PrimeBucks.png‍50 PrimeBucks.png‍50
PrimeVasto.png Vasto Prime Blueprint Neo S3 Uncommon PrimeBucks.png‍50 N/A
PrimeVasto.png Vasto Prime Barrel Neo D1 Common
Neo N2 Common
Axi V3 Common
N/A PrimeBucks.png‍10
PrimeVasto.png Vasto Prime Receiver Lith A1 Common
Meso V2 Common
N/A PrimeBucks.png‍30
VectisPrime.png Vectis Prime Blueprint Lith A1 Uncommon
Neo A1 Uncommon
PrimeBucks.png‍50 N/A
VectisPrime.png Vectis Prime Barrel Neo N1 Common
Axi C1 Common
Axi H1 Common
Axi T1 Common
N/A PrimeBucks.png‍20
VectisPrime.png Vectis Prime Receiver Meso V1 Rare N/A PrimeBucks.png‍50
VectisPrime.png Vectis Prime Stock Neo B1 Uncommon
Axi V2 Rare
Axi V3 Rare
Axi V4 Rare
N/A PrimeBucks.png‍50
VoltPrime.png Volt Prime Blueprint Neo V1 Uncommon
Axi N3 Uncommon
PrimeBucks.png‍30 N/A
VoltPrime.png Volt Prime Chassis Meso V2 Uncommon
Meso V3 Uncommon
PrimeBucks.png‍50 PrimeBucks.png‍50
VoltPrime.png Volt Prime Helmet Axi V1 Uncommon PrimeBucks.png‍20 PrimeBucks.png‍50
VoltPrime.png Volt Prime Systems Lith V1 Uncommon PrimeBucks.png‍30 PrimeBucks.png‍50
WyrmPrime.png Wyrm Prime Blueprint PrimeBucks.png‍50 N/A
WyrmPrime.png Wyrm Prime Carapace N/A PrimeBucks.png‍30
WyrmPrime.png Wyrm Prime Cerebrum N/A PrimeBucks.png‍30
WyrmPrime.png Wyrm Prime Systems N/A PrimeBucks.png‍30

Người bán hàng

Xem danh sách các vật phẩm bán trên hệ PC

Edit Trades Table

Vật phẩm Giá trị Thời gian đã xuất hiện
PrimedContinuity.png
Primed Continuity
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2014, December 12 - 14
2015, February 20 - 22
2015, November 27 - 29
PrimedRavage.png
Primed Ravage
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍280 2014, December 12 - 14
2015, June 13 - 15
2015, September 18 - 20
PrimedEosChestPlate.png
Prime Eos Chest Plate
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍125 2014, December 12 - 14
2015, February 20 - 22
2016, February 12 - 14
MaraDetron.png
Mara Detron
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍500 2014, December 12 - 14
2015, May 15 - 17
2016, February 26 - 28
PrimedFlow.png
Primed Flow
110,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2014, December 26 - 28
2015, March 06 - 08
2015, December 11 - 13
PrimedPointBlank.png
Primed Point Blank
110,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2014, December 26 - 28
2015, August 21 - 23
2015, December 25 - 27
PrimedEosShoulderPlate.png
Prime Eos Shoulder Plate (Left)
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍50 2014, December 26 - 28
2015, March 06 - 08
2016, February 12 - 14
PrimedEosShoulderPlate.png
Prime Eos Shoulder Plate (Right)
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍50 2014, December 26 - 28
2015, March 06 - 08
2016, February 12 - 14
PrimedFastHands.png
Primed Fast Hands
120,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2015, January 09 - 11
2015, March 20 - 22
2015, December 11 - 13
PrimedHeavyTrauma.png
Primed Heavy Trauma
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2015, January 09 - 11
2015, August 07 - 09
2016, March 11 - 13
PrimedEosSpurs.png
Prime Eos Spurs (Left)
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65 2015, January 09 - 11
2015, March 20 - 22
2016, February 12 - 14
PrimedEosSpurs.png
Prime Eos Spurs (Right)
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65 2015, January 09 - 11
2015, March 20 - 22
2016, February 12 - 14
PrimedHeatedCharge.png
Primed Heated Charge
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2015, January 23 - 25
2015, April 03 - 05
2016, March 25 - 27
PyraSugatra.png
Pyra Sugatra
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, January 23 - 25
2015, April 17 - 19
2016, February 26 - 28
PrismaGorgon.png
Prisma Gorgon
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍600 2015, January 23 - 25
2015, April 03 - 05
2016, February 12 - 14
PrimedReach.png
Primed Reach
220,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, February 06 - 08
2015, July 10 - 12
2016, February 12 - 14
PrimedPistolAmmoMutation.png
Primed Pistol Mutation
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, February 06 - 08
2015, April 17 - 19
2016, March 25 - 27
PrismaVerituxFix.png
Prisma Veritux
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍550 2015, February 06 - 08
2015, June 26 - 28
2015, November 13 - 15
PrismaSigil.png
Prisma Sigil
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍50 2015, February 06 - 08
2015, July 24 - 26
2016, March 11 - 13
150px
Prisma Yamako
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, February 20 - 22
2015, July 10 - 12
2016, March 25 - 27
PrismaLiset.png
Prisma Liset Skin
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍120 2015, March 06 - 08
2015, July 24 - 26
2016, March 25 - 27
NexusFurPattern.png
Nexus Fur Pattern
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍150 2015, March 20 - 22
2015, August 21 - 23
BobbleheadBaroKiTeer.png
Baro Ki'Teer Noggle
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, April 03 - 05
2015, June 13 - 15
2016, March 11 - 13
JoltNew.png
Jolt
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, April 17 - 19
2015, September 04 - 06
150px
Prisma Hecate Syandana
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍250 2015, April 17 - 19
2015, August 07 - 09
PrimedSlipMagazine.png
Primed Slip Magazine
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍280 2015, May 02 - 04
2015, August 07 - 09
PrismaDaedalusChestPlate.png
Prisma Daedalus Chest Plate
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍150 2015, May 02 - 04
2015, September 04 - 06
VoltaicStrikeModU145.png
Voltaic Strike
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, May 02 - 04
LeftPrismaDaedalusShinGuard.png
Left Prisma Daedalus Shin Guard
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65 2015, May 15 - 17
2015, September 18 - 20
RightPrismaDaedalusShinGuard.png
Right Prisma Daedalus Shin Guard
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65 2015, May 15 - 17
2015, September 18 - 20
HighVoltageNew.png
High Voltage
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, May 15 - 17
PrismaSkana.png
Prisma Skana
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍510 2015, May 29 - 31
2015, October 16 - 18
LeftPrismaDaedalusShoulderGuard.png
Left Prisma Daedalus Shoulder Guard
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65

2015, May 29 - 31
2015, October 2 - 4

2016, March 23 - 25

RightPrismaDaedalusShoulderGuard.png
Right Prisma Daedalus Shoulder Guard
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65

2015, May 29 - 31
2015, October 2 - 4

2016, Mars 23 -25

ShellShockModU145.png
Shell Shock
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, May 29 - 31
PrismaGrakata.png
Prisma Grakata
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍610 2015, June 13 - 15
2015, October 30 - November 01
PrimedPistolGambit.png
Primed Pistol Gambit
220,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, June 26 - 28
2015, November 13 - 15
PrismaArrow.png
Prisma Arrows
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2015, June 26 - 28
2016, March 11 - 13
PrismaDualCleavers.png
Prisma Dual Cleavers
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍490 2015, July 10 - 12
2015, November 27 - 29
VandalElectroProd.png
Prova Vandal
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍410 2015, July 24 - 26
2016, March 25 - 27
DEWraithMachete.png
Machete Wraith
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍410 2015, July 24 - 26
PrismaTetra.png
Prisma Tetra
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, August 07 - 09
PrismaSentinel.png
Prisma Shade
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍500 2015, August 21 - 23
PrismaJetWings.png
Prisma Jet Sentinel Wings
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, September 04 - 06
PrismaKoiTail.png
Prisma Koi Sentinel Tail
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2015, September 04 - 06
FangedFusilladeNew.png
Fanged Fusillade
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2015, September 18 - 20
2016, March 11 - 13
VermillionStorm.png
Vermillion Storm
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍385 2015, October 02 - 04
2016, March 23 - 25
AstralTwilight.png
Astral Twilight
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍385 2015, October 02 - 04
2016, March 23 - 25
PrismaMechHead.png
Prisma Mech Head Sentinel Mask
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍175 2015, October 02 - 04
2016, March 23 - 25
TempoRoyale.png
Tempo Royale
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍385 2015, October 16 - 18
PrimedMorphicTransformer.png
Primed Morphic Transformer
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2015, October 16 - 18
PrimedTargetCracker.png
Primed Target Cracker
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, October 30 - November 01
DayoftheDeadDarkSwordSkin.png
Day of the Dead Dark Sword Skin
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍320 2015, October 30 - November 01
PrimedRifleAmmoMutation.png
Primed Rifle Mutation
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, November 13 - 15
PrimedShotgunAmmoMutation.png
Primed Shotgun Mutation
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, November 13 - 15
ElixisRedeemerSkin.png
Elixis Redeemer Skin
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍325 2015, November 27 - 29
LeftPrismaEdoShoulderPlates.png
Left Prisma Edo Shoulder Plates
55,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, December 11 - 13
RightPrismaEdoShoulderPlates.png
Right Prisma Edo Shoulder Plates
55,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, December 11 - 13
LeftPrismaEdoKneePlates.png
Left Prisma Edo Knee Plates
55,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, December 25 - 27
RightPrismaEdoKneePlates.png
Right Prisma Edo Knee Plates
55,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, December 25 - 27
PrismaEdoChestPlate.png
Prisma Edo Chest Plate
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍225 2015, December 25 - 27
Quanta Aufeis Skin.png
Quanta Aufeis Skin
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2016, January 08 - 10
PrimedBaneOfInfested.png
Primed Bane of Infested
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, January 08 - 10
PrimedBaneOfCorpus.png
Primed Bane of Corpus
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, January 08 - 10
PrimedBaneOfGrineer.png
Primed Bane of Grineer
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, January 22 - 24
Affinity Booster.png
3-Day Affinity Booster
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍450 2016, January 22 - 24
thru
2016, February 26 - 28,
2016, March 11 - 13
Credit Booster.png
3-Day Credit Booster
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2016, January 22 - 24
thru
2016, February 26 - 28,
2016, March 11 - 13
Resource Booster.png
3-Day Resource Booster
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, January 22 - 24
thru
2016, February 26 - 28,
2016, March 11 - 13
Orokin Catalyst.png
Orokin Catalyst
400,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍700 2016, January 22 - 24
GrustragThreeMark.png
Grustrag Three Beacon
125,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2016, February 12 - 14
2016, February 26 - 28
StalkerMark.png
Stalker Beacon
125,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2016, February 12 - 14
2016, February 26 - 28
ZanukaHunterMark.png
Zanuka Hunter Beacon
125,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2016, February 12 - 14
2016, February 26 - 28
Pummel.png
Pummel
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2016, February 26 - 28
CrashCourse.png
Crash Course
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍330 2016, February 26 - 28
FullContact.png
Full Contact
220,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍365 2016, February 26 - 28
CollisionForce.png
Collision Force
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, February 26 - 28
SandsOfInaros.png
Sands of Inaros
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2016, March 4 - 12
BuzzKillModU145.png
Buzz Kill
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2016, March 11 - 13
SweepingSerrationNew.png
Sweeping Serration
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2016, March 11 - 13
MaimNew.png
Maim
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2016, March 11 - 13
KiTeerSentinelMask.png
Ki'Teer Sentinel Mask
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍500 2016, March 11 - 13
QuantaVandal.png
Quanta Vandal
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍450 2016, March 25 - 27

Ngoài lề

  • Ducats được đặt tên theo một mệnh giá có thật được làm bằng vàng và bạc sử dụng từ thời trung cổ đến cuối thế kỷ 20.
    • Baro thường gọi chúng là "Orokin ducats" diều này chứng tỏ Ducats là đơn vị tiền tệ của thời đại Orokin.
  • Vào Update 15.8, Ducats được thể hiện ở dạng Forma64.png Forma khi coi trong túi đồ tuy nhiên thì bây giờ nó đã được đẩy lên thanh hiển thị ở góc trên bên trái.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên