FANDOM


Disarray DisarrayIcon
ENERGY
50
KEY
2
Disarray
Thả ra tên lửa đánh lạc hướng kẻ thù và đạn dí của chúng.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:3 / 5 / 6 / 8 s
Khoảng cách:120 / 140 / 160 / 180 m

  • Odonata thả ra 20 / 30 / 40 / 50 tên lửa đánh lạc hướng để dối phó với đạn từ kẻ thù. Khoảng cách của mỗi quả lên lửa là 120 / 140 / 160 / 180 meters và mỗi quả tồn tại trong 3 / 5 / 6 / 8 giây.
    • Power Duration không có ảnh hưởng đến kỹ năng này.
    • Power Range không có ảnh hưởng đến kỹ năng này.
    • Ngoại trừ Dargyn thì đa số những kẻ thù khác đều bị choáng khi dính kỹ năng này.
  • Có thể chắn được tên lửa của Hellion Dargyn, Dreg, Ogma, và Gox.
  • Không thể recast cho đến khi các tên lửa dùng hết.

Maximization là một cơ cấu chủ yếu của game: Nhờ vào những cách kết hợp mod khác nhau sẽ cho ra một chỉ số tối đa của kỹ năng. Để tìm hiểu thêm thì nhấn vào từng mục:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên