FANDOM


Defiled ReckoningPvP Warframe Augment Mod độc quyền của PvP dành cho Oberon Reckoning khiến Health Orbs tạo ra từ các kill từ Reckoning tạm thời vô hình và kẻ thù không sử dụng được.

Chỉ số

Rank Duration Cost Conclave
0 3s 6 C5
1 5s 7 C5
2 8s 8 C8
3 10s 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp độ Tempest của Conclave với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Patch History

See also

SyndicateStandingWarframe Augments

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên