FANDOM


Constitution là một Nightmare mod giúp giảm thời gian phục hồi của Warframe khi bị Knockdown và tăng Power Duration kỹ năng của Warframe.

Thông số

Rank Hồi phục Knockdown Power Duration Điểm Mod Conclave
0 +10% +7% 10 C8
1 +20% +14% 11 C8
2 +30% +21% 12 C14
3 +40% +28% 13 C20

Lưu ý

  • Có thể cộng dồn với Continuity và Narrow Minded  để tăng Power Duration lên cao hơn.
  • không cộng dồn với mod Handspring max rank, nhưng mà lại cộng được nếu dùng Handspring unrank. (Cần được test nhiều thêm hoặc có thông báo chính thức từ DE)

Bộ sưu tập

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên