FANDOM


Cataclysmic ContinuumWarframe Augment Mod dành cho Limbo thêm thời gian Cataclysm cho mỗi kẻ địch bị giết bên trong. Mod này không tăng thời gian vượt quá thời gian tối đa của Cataclysm, và cũng không tăng kích cỡ của Cataclysm.

Hiệu ứng chỉ xảy ra khi một kẻ đich chết bên trong đó; nó vẫn xảy ra khi một Warframe ở ngoài giết chết một kẻ địch bên trong, nhưng nó sẽ không xảy ra khi một Warframe ở trong giết kẻ địch bên ngoài.

Chỉ số

Rank Duration Bonus Cost Conclave
0 0.3s 6 C5
1 0.5s 7 C5
2 0.7s 8 C8
3 1s 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Genius của Cephalon Suda với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
SyndicateStandingWarframe Augments

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên