FANDOM


Edit Tab


Tên Giá / Cách tìm Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế
Amprex Bản sao từ Clan Research Credits64 25,000 24 giờ
Attica Bản sao từ Clan Research Credits64 20,000 12 giờ
Boltor Credits64 15,000 Credits64 25,000 24 giờ
Burston Credits64 15,000 Credits64 25,000 12 giờ
Buzlok Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Cernos Credits64 20,000 Credits64 15,000 12 giờ
Dera Bản sao từ Clan Research. Credits64 25,000 24 giờ
Drakgoon Credits64 30,000 Credits64 30,000 24 giờ
Dread Hạ gục Stalker. Credits64 15,000 12 giờ
Flux Rifle Bản sao từ Clan Research Credits64 25,000 24 giờ
Glaxion Bản sao từ Clan Research Credits64 20,000 24 giờ
Gorgon Từ Login Rewards. Credits64 15,000 12 giờ
Grakata Credits64 15,000 Credits64 25,000 24 giờ
Grinlok Bản sao từ Clan Research. Credits64 30,000 24 giờ
Hek Credits64 25,000 Credits64 25,000 24 giờ
Hind Credits64 40,000 Credits64 25,000 24 giờ
Ignis Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Karak Credits64 30,000 Credits64 30,000 24 giờ
Kohm Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Lanka Bản sao từ Clan Research. Credits64 30,000 24 giờ
Latron Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Miter Hạ boss Phobos (Lieutenant Lech KrilCaptain Vor).
  • 1x Miter Barrel
  • 1x Miter Blade
  • 1x Miter Chassis
  • 1x Miter Handle
Credits64 15,000 12 giờ
Ogris Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Panthera Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Paris Credits64 20,000 Credits64 15,000 12 giờ
Penta Credits64 30,000 Credits64 25,000 24 giờ
Phage Bản sao từ Clan Research. Credits64 30,000 24 giờ
Snipetron Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Sobek Credits64 25,000 Credits64 25,000 24 giờ
Soma Credits64 50,000 Credits64 15,000 12 giờ
Supra Bản sao từ Clan Research Credits64 25,000 24 giờ
Synapse Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Tetra Credits64 30,000 Credits64 30,000 24 giờ
Tiberon Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Tigris Credits64 40,000 Credits64 25,000 12 giờ
Torid Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Vectis Credits64 40,000 Credits64 25,000 24 giờ
Vulkar Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ