FANDOM


Edit Tab

Một số các vật phẩm sau có thể tìm thấy tại Alerts hoặc Login Rewards. Forma có thể tìm được từ Orokin Void.

Tên Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Orokin Catalyst Credits64 25,000 24 giờ
Orokin Reactor Credits64 35,000 24 giờ
Forma Credits64 35,000 24 giờ
Clan Key Credits64 1,500 12 giờ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên