FANDOM


Còn gọi là Arch-gun.Edit Tab
Tên Giá Market Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Corvas Credits64 35,000
 • 1x Corvas Barrel
 • 1x Corvas Receiver
 • 1x Corvas Stock
 • 2x Argon Crystal
Credits64 45,000 12 giờ
Dual Decurion Credits64 35,000 Credits64 45,000 12 giờ
Fluctus Credits64 15,000 Bản mẫu tại Clan Dojo.
 • 1x Fluctus Barrel
 • 1x Fluctus Limbs
 • 1x Fluctus Stock
 • 2x Argon Crystal
Credits64 15,000 12 giờ
Velocitus Credits64 15,000 Bản mẫu tại Clan Dojo.
 • 1x Velocitus Barrel
 • 1x Velocitus Receiver
 • 1x Velocitus Stock
 • 2x Control Module
Credits64 30,000 12 giờ