FANDOM


Edit Tab
Tên Giá Market Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Elytron Credits64 40,000 Tìm từ các màn chơi Archwing.
 • 1x Elytron Harness
 • 1x Elytron Systems
 • 1x Elytron Wings
 • 5x Control Module
Credits64 25,000 36 giờ
Itzal Credits64 15,000 Bản mẫu tại Clan Dojo. Credits64 25,000 36 giờ
Odonata Credits64 N/A Nhận được từ Quest Archwing.
 • 1x Odonata Harness
 • 1x Odonata Systems
 • 1x Odonata Wings
 • 1x Orokin Cell
Credits64 25,000 36 giờ
Odonata Prime Credits64 N/A Tìm từ Orokin Void.
 • 1x Odonata Prime Harness
 • 1x Odonata Prime Systems
 • 1x Odonata Prime Wings
 • 1x Orokin Cell
Credits64 25,000 36 giờ