FANDOM


Xem danh sách các vật phẩm bán trên hệ PC
Vật phẩm Giá trị Thời gian đã xuất hiện
PrimedContinuity.png
Primed Continuity
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2014, December 12 - 14
2015, February 20 - 22
2015, November 27 - 29
PrimedRavage.png
Primed Ravage
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍280 2014, December 12 - 14
2015, June 13 - 15
2015, September 18 - 20
PrimedEosChestPlate.png
Prime Eos Chest Plate
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍125 2014, December 12 - 14
2015, February 20 - 22
2016, February 12 - 14
MaraDetron.png
Mara Detron
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍500 2014, December 12 - 14
2015, May 15 - 17
2016, February 26 - 28
PrimedFlow.png
Primed Flow
110,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2014, December 26 - 28
2015, March 06 - 08
2015, December 11 - 13
PrimedPointBlank.png
Primed Point Blank
110,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2014, December 26 - 28
2015, August 21 - 23
2015, December 25 - 27
PrimedEosShoulderPlate.png
Prime Eos Shoulder Plate (Left)
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍50 2014, December 26 - 28
2015, March 06 - 08
2016, February 12 - 14
PrimedEosShoulderPlate.png
Prime Eos Shoulder Plate (Right)
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍50 2014, December 26 - 28
2015, March 06 - 08
2016, February 12 - 14
PrimedFastHands.png
Primed Fast Hands
120,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2015, January 09 - 11
2015, March 20 - 22
2015, December 11 - 13
PrimedHeavyTrauma.png
Primed Heavy Trauma
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2015, January 09 - 11
2015, August 07 - 09
2016, March 11 - 13
PrimedEosSpurs.png
Prime Eos Spurs (Left)
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65 2015, January 09 - 11
2015, March 20 - 22
2016, February 12 - 14
PrimedEosSpurs.png
Prime Eos Spurs (Right)
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65 2015, January 09 - 11
2015, March 20 - 22
2016, February 12 - 14
PrimedHeatedCharge.png
Primed Heated Charge
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2015, January 23 - 25
2015, April 03 - 05
2016, March 25 - 27
PyraSugatra.png
Pyra Sugatra
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, January 23 - 25
2015, April 17 - 19
2016, February 26 - 28
PrismaGorgon.png
Prisma Gorgon
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍600 2015, January 23 - 25
2015, April 03 - 05
2016, February 12 - 14
PrimedReach.png
Primed Reach
220,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, February 06 - 08
2015, July 10 - 12
2016, February 12 - 14
PrimedPistolAmmoMutation.png
Primed Pistol Mutation
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, February 06 - 08
2015, April 17 - 19
2016, March 25 - 27
PrismaVerituxFix.png
Prisma Veritux
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍550 2015, February 06 - 08
2015, June 26 - 28
2015, November 13 - 15
PrismaSigil.png
Prisma Sigil
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍50 2015, February 06 - 08
2015, July 24 - 26
2016, March 11 - 13
150px
Prisma Yamako
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, February 20 - 22
2015, July 10 - 12
2016, March 25 - 27
PrismaLiset.png
Prisma Liset Skin
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍120 2015, March 06 - 08
2015, July 24 - 26
2016, March 25 - 27
NexusFurPattern.png
Nexus Fur Pattern
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍150 2015, March 20 - 22
2015, August 21 - 23
BobbleheadBaroKiTeer.png
Baro Ki'Teer Noggle
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, April 03 - 05
2015, June 13 - 15
2016, March 11 - 13
JoltNew.png
Jolt
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, April 17 - 19
2015, September 04 - 06
150px
Prisma Hecate Syandana
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍250 2015, April 17 - 19
2015, August 07 - 09
PrimedSlipMagazine.png
Primed Slip Magazine
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍280 2015, May 02 - 04
2015, August 07 - 09
PrismaDaedalusChestPlate.png
Prisma Daedalus Chest Plate
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍150 2015, May 02 - 04
2015, September 04 - 06
VoltaicStrikeModU145.png
Voltaic Strike
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, May 02 - 04
LeftPrismaDaedalusShinGuard.png
Left Prisma Daedalus Shin Guard
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65 2015, May 15 - 17
2015, September 18 - 20
RightPrismaDaedalusShinGuard.png
Right Prisma Daedalus Shin Guard
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65 2015, May 15 - 17
2015, September 18 - 20
HighVoltageNew.png
High Voltage
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, May 15 - 17
PrismaSkana.png
Prisma Skana
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍510 2015, May 29 - 31
2015, October 16 - 18
LeftPrismaDaedalusShoulderGuard.png
Left Prisma Daedalus Shoulder Guard
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65

2015, May 29 - 31
2015, October 2 - 4

2016, March 23 - 25

RightPrismaDaedalusShoulderGuard.png
Right Prisma Daedalus Shoulder Guard
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍65

2015, May 29 - 31
2015, October 2 - 4

2016, Mars 23 -25

ShellShockModU145.png
Shell Shock
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, May 29 - 31
PrismaGrakata.png
Prisma Grakata
100,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍610 2015, June 13 - 15
2015, October 30 - November 01
PrimedPistolGambit.png
Primed Pistol Gambit
220,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, June 26 - 28
2015, November 13 - 15
PrismaArrow.png
Prisma Arrows
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2015, June 26 - 28
2016, March 11 - 13
PrismaDualCleavers.png
Prisma Dual Cleavers
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍490 2015, July 10 - 12
2015, November 27 - 29
VandalElectroProd.png
Prova Vandal
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍410 2015, July 24 - 26
2016, March 25 - 27
DEWraithMachete.png
Machete Wraith
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍410 2015, July 24 - 26
PrismaTetra.png
Prisma Tetra
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, August 07 - 09
PrismaSentinel.png
Prisma Shade
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍500 2015, August 21 - 23
PrismaJetWings.png
Prisma Jet Sentinel Wings
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2015, September 04 - 06
PrismaKoiTail.png
Prisma Koi Sentinel Tail
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2015, September 04 - 06
FangedFusilladeNew.png
Fanged Fusillade
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2015, September 18 - 20
2016, March 11 - 13
VermillionStorm.png
Vermillion Storm
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍385 2015, October 02 - 04
2016, March 23 - 25
AstralTwilight.png
Astral Twilight
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍385 2015, October 02 - 04
2016, March 23 - 25
PrismaMechHead.png
Prisma Mech Head Sentinel Mask
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍175 2015, October 02 - 04
2016, March 23 - 25
TempoRoyale.png
Tempo Royale
175,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍385 2015, October 16 - 18
PrimedMorphicTransformer.png
Primed Morphic Transformer
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2015, October 16 - 18
PrimedTargetCracker.png
Primed Target Cracker
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, October 30 - November 01
DayoftheDeadDarkSwordSkin.png
Day of the Dead Dark Sword Skin
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍320 2015, October 30 - November 01
PrimedRifleAmmoMutation.png
Primed Rifle Mutation
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, November 13 - 15
PrimedShotgunAmmoMutation.png
Primed Shotgun Mutation
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2015, November 13 - 15
ElixisRedeemerSkin.png
Elixis Redeemer Skin
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍325 2015, November 27 - 29
LeftPrismaEdoShoulderPlates.png
Left Prisma Edo Shoulder Plates
55,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, December 11 - 13
RightPrismaEdoShoulderPlates.png
Right Prisma Edo Shoulder Plates
55,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, December 11 - 13
LeftPrismaEdoKneePlates.png
Left Prisma Edo Knee Plates
55,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, December 25 - 27
RightPrismaEdoKneePlates.png
Right Prisma Edo Knee Plates
55,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍100 2015, December 25 - 27
PrismaEdoChestPlate.png
Prisma Edo Chest Plate
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍225 2015, December 25 - 27
Quanta Aufeis Skin.png
Quanta Aufeis Skin
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2016, January 08 - 10
PrimedBaneOfInfested.png
Primed Bane of Infested
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, January 08 - 10
PrimedBaneOfCorpus.png
Primed Bane of Corpus
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, January 08 - 10
PrimedBaneOfGrineer.png
Primed Bane of Grineer
140,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, January 22 - 24
Affinity Booster.png
3-Day Affinity Booster
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍450 2016, January 22 - 24
thru
2016, February 26 - 28,
2016, March 11 - 13
Credit Booster.png
3-Day Credit Booster
75,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍350 2016, January 22 - 24
thru
2016, February 26 - 28,
2016, March 11 - 13
Resource Booster.png
3-Day Resource Booster
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, January 22 - 24
thru
2016, February 26 - 28,
2016, March 11 - 13
Orokin Catalyst.png
Orokin Catalyst
400,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍700 2016, January 22 - 24
GrustragThreeMark.png
Grustrag Three Beacon
125,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2016, February 12 - 14
2016, February 26 - 28
StalkerMark.png
Stalker Beacon
125,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2016, February 12 - 14
2016, February 26 - 28
ZanukaHunterMark.png
Zanuka Hunter Beacon
125,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2016, February 12 - 14
2016, February 26 - 28
Pummel.png
Pummel
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍300 2016, February 26 - 28
CrashCourse.png
Crash Course
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍330 2016, February 26 - 28
FullContact.png
Full Contact
220,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍365 2016, February 26 - 28
CollisionForce.png
Collision Force
250,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍400 2016, February 26 - 28
SandsOfInaros.png
Sands of Inaros
50,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍200 2016, March 4 - 12
BuzzKillModU145.png
Buzz Kill
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2016, March 11 - 13
SweepingSerrationNew.png
Sweeping Serration
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2016, March 11 - 13
MaimNew.png
Maim
150,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍375 2016, March 11 - 13
KiTeerSentinelMask.png
Ki'Teer Sentinel Mask
200,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍500 2016, March 11 - 13
QuantaVandal.png
Quanta Vandal
300,000‍ Credits64.png + PrimeBucks.png‍450 2016, March 25 - 27

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên