FANDOM


ArchwingSuitDemolition.png ArchwingSuitStealth.png ArchwingSuitStandard.png
Elytron Itzal Odonata/Prime
Archwing.png

Excalibur sử dụng Odonata Archwing.

Archwing là một bộ phận bay có cánh của thời đại Orokin được thiết kế và chế tạo nhằm giúp đỡ các Tenno có thể chiến đấu và bay lượn ngoài vũ trụ, bao gồm sự kết hợp giữa súng đạn và khả năng di chuyển tối ưu. Không giống như cách chơi bình thường bằng Warframe ở mặt đất, nhiệm vụ Archwing được thiết kế trên một bản đồ 3 chiều cho phép ngời chơi có thể di chuyển ở mọi hướng. Mặc dù thiết kế ban đầu chỉ dùng để chiến đấu ngoài không gian, hiện nay Archwing còn có thể dùng để chiến đấu dưới nước.

Cách sở hữu

Một Archwing có 3 bộ phận khác nhau, mội bộ phận có một tên riêng mang được trưng của chúng.

GenericArchwingWings.png GenericArchwingHarness.png GenericArchwingSystems.png
Wings Harness Systems

Người chơi có thể sỡ hữu Archwing đầu tiên của họ là Odonata sau khi hoàn thành nhiệm vụ The Archwing khi họ đạt Mastery Rank 2 hoặc cao hơn.

Hướng dẫn sử dụng

Bạn có thể đăng nhập vào màn hình trang bị của Archwing thông qua Arsenal bằng cách chọn ô có tên Archwing sau khi nhấn vào Select Mode.

Tenno Loadout

  • Archwing: Archwing cùa ngời chơi có thể thay đổi và chỉnh sửa ở mục này
  • Vũ khí chính của Archwing
  • Cận chiến của Archwing

Mechanics (Hệ thống)

Một khi ngời chơi đã chế tạo và sỡ hữu Archwing, họ có thể tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến nó. Có 2 loại map điểm hình đó là: Free Space hay còn gọi là không gian mở và ngời chơi có thể bay lượn tùy thích, cái còn lại là Trench Run hay còn gọi là vượt chướng ngại vật, map này thường diễn ra trong khung cảnh có nhiều vật chắn xung manh ngời chơi và phải điều khiển Archwing một cách cẩn thận. Gần đây nhất có thêm một chế độ mới là Grineer Sealab đây là căn cứ dưới biển của Grineer, người chơi vừa có thể xài Archwing và chạy trên mặt đất tùy vào địa hình xung quanh họ.

Archwing Maneuvers

Archwing Maneuvers là hệ thống di chuyển nâng cao của Archwing bằng cách nhấn một vài thao tác liên hoàn để tạo ra sự đa dạng trong việc di chuyển bằng Archwing.

Hệ thống bay của Archwing khá giống với hệ thống chạy nhảy ở dưới đất, chỉ thêm một số thứ để phù hợp với cơ chế 3 chiều. Các chiểu động bao gồm các nút W A S D Space Ctrl và chuột.

Combat (Chiến đấu)

Hệ thống combat là thứ rất gần gũi với cơ chế truyền thống, mặc dù khi sử dụng vũ khí cận chiến thì Warframe sẽ tự động lao tới kẻ thù; người chơi có thể nhảy từ quái này sang quái khác khi liện tục nhấn E để tạo ra liên hoàn. Stances không có trong chế độ Archwing, tuy nhiên blockingchanneling. Jump AttacksWall Attacks cũng không có.

Archwing sử dụng những vũ khí riêng biệt của nó - một vũ khí chính và một vũ khí cận chiến- và kỹ năng riêng. Tất cả các mod và chỉ số của Warframe không gây ảnh hưởng đến chỉ số của archwing ngoại trừ Aura mods.

Cũng như đồng hành không thể đi theo bạn trong nhiệm vụ Archwing được.

Mods

Name Description Polarity Rarity
Argon Plating Increases Armor Vazarin Pol.png Common
Auxiliary Power Increases Maximum Energy Madurai Pol.png Uncommon
Efficient Transferral Increases Power Duration Vazarin Pol.png Rare
Energy Amplifier Increases Power Range Naramon Pol.png Uncommon
Energy Inversion Increases Shield Capacity Vazarin Pol.png Common
Enhanced Durability Increases Health Vazarin Pol.png Uncommon
Hyperion Thrusters Increases Sprint Naramon Pol.png Rare
(Primed) Morphic Transformer Increases Power Strength Madurai Pol.png (Legendary) Rare
Superior Defenses Increases Shield Recharge Rate Vazarin Pol.png Uncommon
System Reroute Increases Power Efficiency Naramon Pol.png Rare

Name Description Polarity Rarity
Automatic Trigger Increases Fire Rate Madurai Pol.png Rare
Combustion Rounds Adds Heat b.png Heat Damage Madurai Pol.png Uncommon
Dual Rounds Adds Multishot Chance Madurai Pol.png Rare
Electrified Barrel Adds Electricity b.png Electric Damage Naramon Pol.png Uncommon
Hollowed Bullets Increases Critical Damage Madurai Pol.png Rare
Magazine Extension Increases Magazine Capacity Naramon Pol.png Common
Magma Chamber Increases Heat b.png Heat Damage and Status Chance Madurai Pol.png Rare
Modified Munitions Increases Status Chance Vazarin Pol.png Uncommon
Parallax Scope Increases Critical Chance Naramon Pol.png Common
Polar Magazine Adds Cold b.png Cold Damage Vazarin Pol.png Uncommon
Rubedo-Lined Barrel Adds Base Damage Madurai Pol.png Uncommon
Shell Rush Increases Charge Rate Vazarin Pol.png Uncommon
Venomous Clip Adds Toxin b.png Toxin Damage Vazarin Pol.png Uncommon

Name Description Polarity Rarity
Blazing Steel Adds Heat b.png Heat Damage Naramon Pol.png Uncommon
Bleeding Edge Increases Critical Damage Madurai Pol.png Common
Cutting Edge Increases Melee Damage Madurai Pol.png Common
Extend Increases Range Madurai Pol.png Common
Furor Increases Attack Speed Madurai Pol.png Uncommon
Galvanized Blade Adds Electricity b.png Electric Damage Naramon Pol.png Uncommon
Glacial Edge Adds Cold b.png Cold Damage Vazarin Pol.png Uncommon
Poisonous Sting Adds Toxin b.png Toxin Damage Naramon Pol.png Uncommon
Searing Steel Increases Heat b.png Heat Damage and Status Chance Madurai Pol.png Rare
Sudden Impact Increases Status Chance Vazarin Pol.png Common
Tempered Blade Increases Critical Chance Madurai Pol.png Common

Nhiệm vụ Archwing

Hành tinh
Khu vực Loại nhiệm vụ Faction Level
Mercury Caduceus Exterminate Grineer 7 - 9
Earth Erpo Mobile Defense Grineer 10 - 12
Venus Montes Exterminate Corpus 13 - 15
Mars Syrtis Mobile Defense Corpus 16 - 18
Jupiter Galilea Sabotage Corpus 19 - 21
Saturn Pandora Exterminate Grineer 22 - 24
Uranus Caelus Interception Grineer 25 - 27
Neptune Salacia Defense Corpus 28 - 30
Eris Jordas Golem Assassinate Assassination Infestation 32 - 34

Chỗ tìm parts

Một vài parts của Archwing sẽ lấy được thông qua phần thưởng của một nhiệm vụ như Exterminate,SabotageMobile Defense, trong khi đó nhiệm vụ Interception hên xui sẽ cho phần thưởng part mỗi 4 Rounds và đối với Defense là 20 waves.

IconGrineerOn.png Grineer Exterminate (Mercury, Caduceus) IconCorpusOn.png Corpus Exterminate (Venus, Montes)

Weapon Part 32px.png Phaedra ReceiverWeapon Part 32px.png Velocitus ReceiverWeapon Part 32px.png Velocitus BarrelWeapon Part 32px.png Velocitus Stock

IconGrineerOn.png Grineer Mobile Defense (Earth, Erpo) IconCorpusOn.png Corpus Mobile Defense (Mars, Syrtis)

Weapon Part 32px.png Dual Decurion ReceiverWeapon Part 32px.png Kaszas HandleWeapon Part 32px.png Phaedra BarrelWeapon Part 32px.png Velocitus ReceiverWeapon Part 32px.png Onorix Handle

Weapon Part 32px.png Dual Decurion ReceiverWeapon Part 32px.png Kaszas HandleWeapon Part 32px.png Phaedra BarrelWeapon Part 32px.png Velocitus ReceiverWeapon Part 32px.png Onorix Handle

IconGrineerOn.png Grineer Exterminate (Saturn, Pandora) IconCorpusOn.png Corpus Sabotage (Jupiter, Galilea)

?

Weapon Part 32px.png Dual Decurion BarrelWeapon Part 32px.png Rathbone HeadWeapon Part 32px.png Rathbone HandleWeapon Part 32px.png Fluctus BarrelWeapon Part 32px.png Centaur Aegis

IconGrineerOn.png Grineer Interception (Uranus, Caelus) IconCorpusOn.png Corpus Defense (Neptune, Salacia)

GenericArchwingHarness.png Elytron HarnessGenericArchwingWings.png Elytron WingsGenericArchwingSystems.png Elytron SystemsWeapon Part 32px.png Fluctus StockWeapon Part 32px.png Fluctus LimbsWeapon Part 32px.png Centaur BladeWeapon Part 32px.png Corvas Receiver

Weapon Part 32px.png Phaedra StockWeapon Part 32px.png Kaszas BladeWeapon Part 32px.png Corvas BarrelWeapon Part 32px.png Corvas Stock Weapon Part 32px.png Onorix BladeWeapon Part 32px.png Fluctus Barrel


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên