FANDOM


Ammo Drum tăng maximum ammo amount của loại đạn súng trường mà Warframe của bạn có thể mang theo với vũ khí.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +5% 2 C3
1 +10% 3 C3
2 +15% 4 C3
3 +20% 5 C4
4 +25% 6 C4
5 +30% 7 C5

Damaged:

Rank Effect Cost Conclave
0 2.5% 2 C3
1 5% 3 C3
2 7.5% 4 C4
3 10% 5 C5

Lượng đạn chứa tăng lên

Ammo Drum hoạt động với súng trường, súng ngắm, và dạng cung của vũ khí chính. Grakata là súng trường có có sức chứa đạn tối đa đặc biệt là 750. Trong Update 14.2, lượng đạn tối đa cho các vũ khí hạng nặng được đổi thành 20 (ngoại trừ với Torid có tối đa là 60), và sức chứa đạn tối đa của Flux Rifle tăng lên 600. Ammo Drum chỉ hữu dụng với vũ khí có sức chứa đạn ít.

Bảng dưới đây cho thấy lượng chứa đạn nhận thêm từ Ammo Drum:

Ranks
Base Ammo Capacity 0 1 2 3 4 5
1500 +75 +150 +225 +300 +375 +450
750 +38 +75 +113 +150 +188 +225
600 +30 +60 +90 +120 +150 +180
540 +27 +54 +81 +108 +135 +162
72 +4 +7 +11 +14 +18 +21
60 +3 +6 +9 +12 +15 +18
20 +1 +2 +3 +4 +5 +6

Danh sách vũ khí dựa vào lượng đạn cơ bản:

  • Sức chứa đạn cơ bản là 1500
  • Sức chứa đạn cơ bản là 750
  • Sức chứa đạn cơ bản là 60

Gallery

Khác

  • Phiên bản vỡ của Ammo Drum, cùng với 1 credit, được cung cấp như là một phần thưởng trong một alert Infested Survival dài vào ngày April Fools năm 2016 .

Patch History

See also

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên